TOSCOM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PARTYNICKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-11-27 godz. 22:44:20
Numer KRS: 0000539197
Numer REGON: 360596732
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-07-08
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2020-07-08
Sygnatura akt[RDF/220695/20/690]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-01-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTOSCOM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PARTYNICKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-01-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-01-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2015-01-16 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. KRUCZA nr domu 2A kod pocztowy 53-411 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2017-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki119.12.2014 R., NOTARIUSZ BOŻENA NOWIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. HUBSKA 52/9, REPERTORIUM A NR 2659/2014.2015-01-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-01-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOSCOM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-01-16 do dziś
4. Numer KRS0000532497 2015-01-16 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2015-01-16 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYCHLIŃSKI2015-01-16 do dziś
2. ImionaROMAN2015-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2015-01-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-01-16 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2015-01-16 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5000 ZŁ2015-01-16 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5000 ZŁ2015-01-16 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2015-01-16 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5000 ZŁ2015-01-16 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-01-16 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYCHLIŃSKI2015-01-16 do dziś
2. ImionaTOMASZ2015-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2015-01-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-01-16 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2015-01-16 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5000 ZŁ2015-01-16 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5000 ZŁ2015-01-16 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2015-01-16 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5000 ZŁ2015-01-16 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-01-16 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-01-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ ZGODNIE ZE SWOIM SPOSOBEM REPREZENTACJI.2015-01-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOSCOM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-01-16 do dziś
4. Numer KRS0000532497 2015-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-01-16 do dziś
242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2015-01-16 do dziś
343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2015-01-16 do dziś
466 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-01-16 do dziś
571 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2015-01-16 do dziś
668 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2015-01-16 do dziś
769 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE2015-01-16 do dziś
881 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2015-01-16 do dziś
996 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-01-16 do dziś
1070 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2015-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.07.2016 okres OD 16.01.2015 DO 31.12.20152016-07-08 do dziś
2data złożenia 22.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
3data złożenia 05.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-05 do dziś
4data złożenia 04.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-04 do dziś
5data złożenia 08.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 16.01.2015 DO 31.12.20152016-07-08 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-04 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-10 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-04 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów