APTEKA SĄSIEDZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-29 godz. 08:42:38
Numer KRS: 0000538969
Numer REGON: 260804211
Numer NIP: 6572915755
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-01-14
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2024-03-28
Sygnatura akt[RDF/589447/24/72]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-01-14 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 260804211 NIP 65729157552015-01-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA SĄSIEDZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-01-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-01-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat KIELCE gmina KIELCE miejscowość KIELCE2015-01-14 do dziś
2. Adresmiejscowość KIELCE ulica OS. NA STOKU nr domu 63A kod pocztowy 25-437 poczta KIELCE kraj POLSKA 2015-01-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.11. 2014 R., REP. A 3622/2014, NOTARIUSZ ZDZISŁAWA KOSIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. ŚW. LEONARDA 16/7; 11.12. 2014 R., REP. A 4033/2014, NOTARIUSZ ZDZISŁAWA KOSIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. ŚW. LEONARDA 16/7 ZMIENIONO: § 2, § 4 UST. 2.2015-01-14 do dziś
210.08.2016 R. - REP. A 2380/2016, NOTARIUSZ ZDZISŁAWA KOŚCIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. ŚW. LEONARDA 16/7 - ZMIANA UMOWY SPÓŁKI - ZMIENIONO: § 3.2016-11-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-01-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-01-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAPTEKA MEDICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-12-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1100367192021-12-27 do dziś
4. Numer KRS0000354242 2021-12-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6 000,00 ZŁ2021-12-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2022-01-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego11000,00 ZŁ2016-11-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-01-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU WIELOOSOBOWEGO SKŁADU ZARZĄDU DO REPREZENTOWANIA, PODPISYWANIA, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, UPOWAŻNIONY BĘDZIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2015-01-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZIOŁ2021-12-27 do dziś
2. ImionaMICHAŁ JACEK2021-12-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-12-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-12-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-01-14 do dziś
247 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-01-14 do dziś
347 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-01-14 do dziś
421 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2015-01-14 do dziś
547 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2015-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-30 do dziś
2data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
3data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
4data złożenia 24.11.2023 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182023-11-24 do dziś
5data złożenia 27.11.2023 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192023-11-27 do dziś
6data złożenia 04.12.2023 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-12-04 do dziś
7data złożenia 05.12.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-12-05 do dziś
8data złożenia 06.12.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-12-06 do dziś
9data złożenia 28.03.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-30 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182023-11-24 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192023-11-27 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-12-04 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-12-05 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-12-06 do dziś
8OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-30 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182023-11-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów