BOMADEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-10-04 godz. 14:10:47
Numer KRS: 0000538956
Numer REGON: 360573292
Numer NIP: 6263017001
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-01-16
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2021-11-08
Sygnatura akt[RDF/360670/21/267]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-01-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOMADEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-01-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-01-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BYTOM gmina BYTOM miejscowość BYTOM2015-01-16 do dziś
2. Adresmiejscowość BYTOM ulica UL. SIENNA nr domu 1 kod pocztowy 41-902 poczta BYTOM kraj POLSKA 2015-01-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuBOMADEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ WE LWOWIE2015-01-16 do dziś
2. Siedzibakraj UKRAINA województwo OBWÓD LWOWSKI powiat LWÓW gmina LWÓW miejscowość LWÓW2015-01-16 do dziś
3. Adresmiejscowość LWÓW ulica UL. SZOTA RUSTAWELI nr domu 1 nr lokalu 28 kod pocztowy UA-46 poczta LWÓW kraj UKRAINA 2015-01-16 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY 04.12.2014R., REP A NR 8304/2014, NOTARIUSZ IWONA SAMORZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH.2015-01-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-01-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-01-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDEMBLER2019-03-06 do dziś
2. ImionaPATRYK2019-03-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.750,00 ZŁ2019-03-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-03-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-01-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-01-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2015-01-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDEMBLER2019-03-06 do dziś
2. ImionaPATRYK2019-03-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-03-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-03-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoDEMBLER2015-01-16 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW WOJCIECH2015-01-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-01-16 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2015-01-16 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2015-01-16 do dziś
278 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2015-01-16 do dziś
346 23 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT2015-01-16 do dziś
443 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2015-01-16 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-01-16 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-01-16 do dziś
710 12 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU2020-11-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy101 49 Z CHÓW I HODOWLA POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT2020-11-13 do dziś
236 00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2020-11-13 do dziś
337 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2020-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.03.2017 okres OD 16.01.2015 DO 31.12.20152017-03-30 do dziś
2data złożenia 04.04.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-04-05 do dziś
3data złożenia 05.04.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-04-05 do dziś
4data złożenia 29.04.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-29 do dziś
5data złożenia 04.01.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-01-04 do dziś
6data złożenia 08.11.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-08 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-13 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 16.01.2015 DO 31.12.20152017-03-30 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-04-05 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-04-05 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-29 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-13 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 16.01.2015 DO 31.12.20152017-03-30 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-04-05 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-04-05 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-29 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-01-04 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów