BOZZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-28 godz. 20:16:19
Numer KRS: 0000538486
Numer REGON: 360522811
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-01-13
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2022-06-13
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/17532/22/782]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-01-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOZZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-01-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-01-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-01-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2015-01-13 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. JÓZEFA MARCIKA nr domu 4 kod pocztowy 30-443 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2022-06-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 01.09.2014, NOTARIUSZ RYSZARD GOMÓŁKA, KANCELARIA NOTARIALNA ELŻBIETA STELMACH, KRZYSZTOF MAJ, RYSZARD GOMÓŁKA SPÓŁKA CYWILNA, 31-126 KRAKÓW, UL.GRABOWSKIEGO 5/1, REPERTORIUM: A 6776/20142015-01-13 do dziś
227.04.2021R., KANCELARIA NOTARIALNA KRAKÓW, NOTARIUSZ RYSZARD GOMÓŁKA, REPERTORIUM A 2258/2021. ZMIENIONO: §8 UST 2, §9 UST. 4, §10, §22, §25.2021-07-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-01-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-01-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUBIEL2015-01-13 do dziś
2. ImionaJACEK DANIEL2015-01-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ2018-12-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-01-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPALMOWSKI2018-12-21 do dziś
2. ImionaTOMASZ EDWARD2018-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 70.000,00 ZŁ2018-12-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-12-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2015-01-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-01-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: A) PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE W SPRAWACH O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 150000ZŁ (STO PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) B) PREZES I JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE W SPRAWACH O WARTOŚCI POWYŻEJ 150000ZŁ (STO PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH). PRZED ZACIĄGNIĘCIEM ZOBOWIĄZAŃ PRZEKRACZAJĄCYCH Z JEDNEGO TYTUŁU KWOTĘ 200000ZŁ (DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH), ZARZĄD MA OBOWIĄZEK UZYSKAĆ ZGODĘ WSPÓLNIKÓW NA ZACIĄGNIĘCIE TAKIEGO ZOBOWIĄZANIA2021-07-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPALMOWSKI2020-04-14 do dziś
2. ImionaTOMASZ EDWARD2020-04-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-04-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-04-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-04-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIĘBA2016-12-07 do dziś
2. ImionaMAREK2016-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-12-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-12-07 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUBIEL2015-01-13 do dziś
2. ImionaJACEK DANIEL2015-01-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-01-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-01-13 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOROŃSKA2015-01-13 do dziś
2. ImionaBARBARA MAŁGORZATA2015-01-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-01-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-01-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2015-01-13 do dziś
249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-01-13 do dziś
346 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2015-01-13 do dziś
447 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-01-13 do dziś
547 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-01-13 do dziś
646 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2015-01-13 do dziś
747 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-01-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2021-07-05 do dziś
241 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2021-07-05 do dziś
347 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-07-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.08.2016 okres OD 01.09.2014 DO 31.12.20152016-10-04 do dziś
2data złożenia 22.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-04 do dziś
3data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
4data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
5data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
6data złożenia 13.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.09.2014 DO 31.12.20152016-10-04 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-04 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.09.2014 DO 31.12.20152016-10-04 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów