BOMI DRUK SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000538463
Numer REGON: 360566659
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-01-13
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2020-04-22
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/14419/20/627]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-01-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOMI DRUK SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-01-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-01-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-01-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2017-12-04 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. STRACHOCIŃSKA nr domu 170 kod pocztowy 51-518 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2017-12-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.11.2014 R., NOTARIUSZ JOANNA KAWECKA - PYSZ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. BOLESŁAWA PRUSA 1/25, REP. A NR 4129/2014.2015-01-13 do dziś
224.07.2015 R., NOTARIUSZ JOANNA KAWECKA - PYSZ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. BOLESŁAWA PRUSA 1/25, REP. A NR 3151/2015; ZMIENIONO: § 3 ORAZ § 11 UST.2 UMOWY SPÓŁKI.2015-09-10 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 11.05.2017 R., NOTARIUSZ ANGELIKA SOŁTYS, KANCELARIA NOTARIALNA KAROLINA KARPIŃSKA ANGELIKA SOŁTYS NOTARIUSZE SP.P. WE WROCŁAWIU, PL. WOLNOŚCI 11, REP.A NR 1694/2017 - ZMIENIONO TREŚĆ §3 I §6 UST.1 UMOWY SPÓŁKI2017-12-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-01-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-01-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSARACEN2015-01-13 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2015-01-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)2017-12-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-12-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaINTERGRAFIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-12-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0812114492017-12-04 do dziś
4. Numer KRS0000510429 2017-12-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)2017-12-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-12-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-01-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-01-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2015-09-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy118 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2015-01-13 do dziś
217 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU2015-01-13 do dziś
318 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2015-01-13 do dziś
447 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-01-13 do dziś
549 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2015-01-13 do dziś
652 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2015-01-13 do dziś
758 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2015-01-13 do dziś
896 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2015-01-13 do dziś
973 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2015-01-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.04.2016 okres OD 23.01.2015 DO 31.12.20152016-05-19 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 23.01.2015 DO 31.12.20152016-05-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 23.01.2015 DO 31.12.20152016-05-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 23.01.2015 DO 31.12.20152016-05-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów