„DOBROWOLSKI AUTO CENTRUM SPÓŁKA JAWNA”

Stan na dzień 2021-05-13 godz. 11:04:37
Numer KRS: 0000538362
Numer REGON: 360546674
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-01-09
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2021-03-18
Sygnatura akt[RDF/280924/21/298]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2015-01-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„DOBROWOLSKI AUTO CENTRUM SPÓŁKA JAWNA”2015-01-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-01-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-01-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat ŚWIDNICKI gmina ŚWIDNICA miejscowość ŚWIDNICA2015-01-09 do dziś
2. Adresmiejscowość ŚWIDNICA ulica METALOWCÓW nr domu 2 kod pocztowy 58-100 poczta ŚWIDNICA kraj POLSKA 2015-01-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki128.11.2014 R.2015-01-09 do dziś
206.07.2018 R. - ZMIANA §5 UMOWY SPÓŁKI.2018-08-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-01-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBROWOLSKI2015-01-09 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2015-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-01-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-01-09 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-01-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-01-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBROWOLSKI2015-01-09 do dziś
2. ImionaMARCIN JAKUB2015-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-01-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-01-09 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-01-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-01-09 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBROWOLSKI2015-01-09 do dziś
2. ImionaMACIEJ KRZYSZTOF2015-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2015-01-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-01-09 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-01-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MA PRAWO DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, CO OBEJMUJE WSZELKIE CZYNNOŚCI SĄDOWE I POZASĄDOWE.2015-01-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBROWOLSKI2015-01-09 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2015-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBROWOLSKI2015-01-09 do dziś
2. ImionaMARCIN JAKUB2015-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-09 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBROWOLSKI2015-01-09 do dziś
2. ImionaMACIEJ KRZYSZTOF2015-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-09 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-01-09 do dziś
245 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-01-09 do dziś
345 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2015-01-09 do dziś
471 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2015-01-09 do dziś
547 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2015-01-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2018-08-07 do dziś
245 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2018-08-07 do dziś
345 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2018-08-07 do dziś
477 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2018-08-07 do dziś
596 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE2018-08-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 09.01.2015 DO 31.12.20152018-06-15 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-15 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-03-18 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-18 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów