ASTERIAMED BIELSKI WARDZIŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000538221
Numer REGON: 360516992
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-01-12
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2020-07-02
Sygnatura akt[RDF/216678/20/819]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2015-01-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTERIAMED BIELSKI WARDZIŃSKI SPÓŁKA JAWNA2015-01-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-01-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-01-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSKI gmina KOLBUDY miejscowość OTOMIN2015-01-12 do dziś
2. Adresmiejscowość OTOMIN ulica UL. KONNA nr domu 7B kod pocztowy 80-174 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2015-01-12 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@ASTERIAMED.COM.PL2015-01-12 do dziś
4. Adres strony internetowejASTERIAMED.COM.PL2015-01-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki107.01.2015 R.2015-01-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-01-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIELSKI2015-01-12 do dziś
2. ImionaMARCIN PIOTR2015-01-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-01-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-01-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-01-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-01-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWARDZIŃSKI2015-01-12 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR TADEUSZ2015-01-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2015-01-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-01-12 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-01-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEDNOOSOBOWO.2015-01-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIELSKI2015-01-12 do dziś
2. ImionaMARCIN PIOTR2015-01-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWARDZIŃSKI2015-01-12 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR TADEUSZ2015-01-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-12 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2015-01-12 do dziś
285 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-01-12 do dziś
358 13 Z WYDAWANIE GAZET2015-01-12 do dziś
458 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2015-01-12 do dziś
558 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2015-01-12 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-01-12 do dziś
771 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2015-01-12 do dziś
873 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2015-01-12 do dziś
974 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2015-01-12 do dziś
1082 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2015-01-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-08 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-08 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów