ASSET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000538182
Numer REGON: 360556980
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-01-09
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2020-09-30
Sygnatura akt[RDF/247588/20/467]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-01-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASSET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-01-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-01-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-01-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat OŁAWSKI gmina OŁAWA miejscowość OŁAWA2015-01-09 do dziś
2. Adresmiejscowość OŁAWA ulica UL. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA nr domu 100 nr lokalu 1U kod pocztowy 55-200 poczta OŁAWA kraj POLSKA 2015-01-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 03.12.2014 R., NOTARIUSZ RAFAŁ WOJCIECHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REP. A NR 4885/20142015-01-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-01-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaASSET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0223928042015-01-09 do dziś
4. Numer KRS0000505608 2015-01-09 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2015-01-09 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMISIEWICZ2015-01-09 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA ANNA2015-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-01-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-01-09 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-01-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-01-09 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2015-01-09 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500,00 ZŁ2015-01-09 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500,00 ZŁ2015-01-09 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2015-01-09 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500,00 ZŁ2015-01-09 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-01-09 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-01-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ POPRZEZ SWOJE ORGANY.2015-01-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaASSET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0223928042015-01-09 do dziś
4. Numer KRS0000505608 2015-01-09 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy166 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2015-01-09 do dziś
266 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-01-09 do dziś
366 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2015-01-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.06.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-26 do dziś
2data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-14 do dziś
3data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
4data złożenia 13.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
5data złożenia 30.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-26 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-14 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów