A-FLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-12 godz. 12:00:50
Numer KRS: 0000538176
Numer REGON: 360610047
Numer NIP: 1010007168
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-01-09
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2020-05-20
Sygnatura akt[RDF/201432/20/440]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-01-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA-FLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-01-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-01-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-01-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat ŚWIDNICKI gmina ŻARÓW miejscowość WIERZBNA2015-01-09 do dziś
2. Adresmiejscowość WIERZBNA ulica UL. LEŚNA nr domu 8 kod pocztowy 58-130 poczta ŻARÓW kraj POLSKA 2015-01-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.09.2014R., NOTARIUSZ ANDRZEJ TKACZYK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. SĄDOWEJ 14/4, REPERTORIUM A NUMER 3812/2014.2015-01-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-01-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-01-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKALINA2015-01-09 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ GRZEGORZ2015-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 ZL (DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH)2015-01-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-01-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSEREDYŃSKI2015-01-09 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW2015-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 ZL (DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH)2015-01-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-01-09 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZALEWSKI2015-01-09 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2015-01-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 ZL (DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH)2015-01-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-01-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6000,00 ZŁ2015-01-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-01-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB PRZEWIDZIANE SĄ NASTEPUJĄCE SPOSOBY REPREZENTACJI: A) DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI ZOBOWIĄZUJĄCYCH LUB ROZPORZĄDZAJĄCYCH O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 100.000 ZŁ (STU TYSIĘCY ZLOTYCH) UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. B) DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI ZOBOWIĄZUJĄCYCH LUB ROZPORZĄDZAJĄCYCH O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ 100.000 ZŁ (STU TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄD, BĄDŹ CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.2015-01-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKALINA2015-01-09 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ GRZEGORZ2015-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2015-01-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-01-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSEREDYŃSKI2015-01-09 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW2015-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2015-01-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-01-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 21 Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2015-01-09 do dziś
282 9 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-01-09 do dziś
325 9 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH2015-01-09 do dziś
420 4 PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH, WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH2015-01-09 do dziś
522 19 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z GUMY2015-01-09 do dziś
638 3 ODZYSK SUROWCÓW2015-01-09 do dziś
743 99 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-01-09 do dziś
881 3 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2015-01-09 do dziś
971 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2015-01-09 do dziś
1072 1 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2015-01-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.03.2018 okres OD 09.01.2015 DO 31.12.20152018-03-29 do dziś
2data złożenia 06.03.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-29 do dziś
3data złożenia 27.08.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-27 do dziś
4data złożenia 20.05.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-05-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 09.01.2015 DO 31.12.20152018-03-29 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-29 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-27 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-05-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 09.01.2015 DO 31.12.20152018-03-29 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów