EXIM-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-27 godz. 14:33:29
Numer KRS: 0000538122
Numer REGON: 360527040
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-01-13
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2020-11-12
Sygnatura akt[RDF/269556/20/671]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-01-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXIM-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-01-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-01-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-01-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2015-01-13 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. LUBICZ nr domu 14A nr lokalu 5A kod pocztowy 31-504 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2015-01-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.10.2014 R., REP. A NR 12297/2014, NOTARIUSZ TOMASZ ZIĘCINA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE PRZY UL. KORDYLEWSKIEGO 7. 20.11.2014 R., REP. A NR 13969/2014, NOTARIUSZ MARIUSZ ŁUKASIK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE PRZY UL. KORDYLEWSKIEGO 7 - ZMIANA § 7. 23.12.2014 R., REP. A NR 15937/2014, NOTARIUSZ MARIUSZ ŁUKASIK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE PRZY UL. KORDYLEWSKIEGO 7 - ZMIANA § 7, § 14, § 27.2015-01-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-01-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-01-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWOSAD2015-01-13 do dziś
2. ImionaJOLANTA EDYTA2015-01-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 5 000 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2015-01-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2015-01-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-01-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-01-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ALBO WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE2015-01-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWOSAD2015-01-13 do dziś
2. ImionaROBERT ARTUR2015-01-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-01-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-01-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-01-13 do dziś
293 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2015-01-13 do dziś
352 10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2015-01-13 do dziś
452 2 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2015-01-13 do dziś
577 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-01-13 do dziś
677 2 WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2015-01-13 do dziś
777 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH2015-01-13 do dziś
878 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2015-01-13 do dziś
978 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2015-01-13 do dziś
1079 1 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2015-01-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.07.2016 okres OD 20.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
2data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
3data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
4data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
5data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
6data złożenia 12.11.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 20.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów