QBBUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-10-04 godz. 14:10:47
Numer KRS: 0000538088
Numer REGON: 360507473
Numer NIP: 7822577634
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-01-09
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2022-07-02
Sygnatura akt[RDF/400144/22/176]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-01-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaQBBUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-02-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-01-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-01-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI gmina WIELEŃ miejscowość WIELEŃ2015-02-04 do dziś
2. Adresmiejscowość WIELEŃ ulica UL. SOSNOWA nr domu 2 kod pocztowy 64-730 poczta WIELEŃ kraj POLSKA 2015-02-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.01.20152015-01-09 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 14 STYCZNIA 2015 ROKU SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA NATALIĘ NIECEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY ULICY ŚW. WOJCIECH 10/4, REP. A NR 95/2015, ZMIENIONO § 2 I § 3 UMOWY SPÓŁKI.2015-02-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-01-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-01-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAWRZYN2015-02-04 do dziś
2. ImionaHANNA SYLWIA2015-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.750 ZŁOTYCH2015-02-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-02-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-01-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-01-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2015-01-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAWRZYN2015-02-04 do dziś
2. ImionaHANNA SYLWIA2015-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2015-02-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-02-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZERKOWSKI2015-02-04 do dziś
2. ImionaJAKUB2015-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-02-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-02-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy150 TRANSPORT WODNY2015-02-04 do dziś
252 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2015-02-04 do dziś
353 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2015-02-04 do dziś
477 WYNAJEM I DZIERŻAWA2015-02-04 do dziś
582 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2015-02-04 do dziś
633 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2015-02-04 do dziś
738 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2015-02-04 do dziś
845 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2015-02-04 do dziś
949 41 Z TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2015-02-04 do dziś
1047 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-02-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2016 okres OD 09.01.2015 DO 31.12.20152016-10-14 do dziś
2data złożenia 07.01.2021 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162021-01-07 do dziś
3data złożenia 07.01.2021 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-01-07 do dziś
4data złożenia 16.07.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-07-16 do dziś
5data złożenia 19.07.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-07-19 do dziś
6data złożenia 13.02.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-02-13 do dziś
7data złożenia 02.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 09.01.2015 DO 31.12.20152016-10-14 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162021-01-07 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-01-07 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-07-16 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-07-19 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-02-13 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 09.01.2015 DO 31.12.20152016-10-14 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162021-01-07 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-01-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów