HIGIENA TEAM AGNIESZKA BARABASZ ANDRZEJ DZIEWISZ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-05-13 godz. 12:32:52
Numer KRS: 0000538072
Numer REGON: 146125547
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-01-08
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2021-08-24
Sygnatura akt[RDF/325040/21/689]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2015-01-08 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 146125547 NIP 53619111162015-01-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHIGIENA TEAM AGNIESZKA BARABASZ ANDRZEJ DZIEWISZ SPÓŁKA JAWNA2018-02-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-01-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-01-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat LEGIONOWSKI gmina JABŁONNA miejscowość CHOTOMÓW2015-01-08 do dziś
2. Adresmiejscowość CHOTOMÓW ulica UL. OBROŃCÓW MODLINA nr domu 22 kod pocztowy 05-123 poczta CHOTOMÓW kraj POLSKA 2015-01-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI ZOSTAŁA ZAWARTA W DNIU 01.12.2014 R.2015-01-08 do dziś
225.01.2018 R. - ZMIANA § 1, § 4, § 7 UMOWY SPÓŁKI.2018-02-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-01-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2015-01-08 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ NA PODSTAWIE ART. 26 PAR. 4 KSH ZGODNIE Z UCHWAŁĄ Z DNIA 01.12.2014 R.2015-01-08 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaHIGIENA TEAM AGNIESZKA BARABASZ, ANDRZEJ DZIEWISZ SPÓŁKA CYWILNA2015-01-08 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2015-01-08 do dziś
5. Numer REGON1461255472015-01-08 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARABASZ2015-01-08 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2015-01-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-01-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2015-01-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2015-01-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-01-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIEWISZ2015-01-08 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JACEK2015-01-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-01-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2015-01-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2015-01-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-01-08 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-01-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY. SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE DLA KAŻDEGO ZE WSPÓLNIKÓW.2018-02-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARABASZ2015-01-08 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2015-01-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIEWISZ2015-01-08 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JACEK2015-01-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-08 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2015-01-08 do dziś
270 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2015-01-08 do dziś
347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-01-08 do dziś
477 WYNAJEM I DZIERŻAWA2015-01-08 do dziś
545 3 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-01-08 do dziś
682 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2015-01-08 do dziś
749 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2015-01-08 do dziś
881 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2015-01-08 do dziś
996 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2015-01-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy133 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2018-02-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-09-27 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-27 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-04 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-07 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów