L&M GROUP BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-23 godz. 05:32:31
Numer KRS: 0000537951
Numer REGON: 360510481
Numer NIP: 7851799395
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-01-12
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2023-12-11
Sygnatura akt[RDF/573702/23/765]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-01-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaL&M GROUP BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-11-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-01-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-01-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat ŚREMSKI gmina ŚREM miejscowość ŚREM2018-11-15 do dziś
2. Adresmiejscowość ŚREM ulica UL. ADAMA MICKIEWICZA nr domu 3 nr lokalu 5 kod pocztowy 63-100 poczta ŚREM kraj POLSKA 2018-11-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130.12.2014R., NOTARIUSZ KRZYSZTOF TOMCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚREMIE, REP. A NR 4470/20142015-01-12 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 09.11.2015R., REP.A NR 5139/2015, NOTARIUSZ KRZYSZTOF TOMCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚREMIE - ZMIENIONO §3 I §5 UMOWY SPÓŁKI - PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2015-12-23 do dziś
312.07.2018R., REP. A NR 4264/2018, NOTARIUSZ KRZYSZTOF TOMCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚREMIE, ZMIANA §4 UST. 1, DODANO W §2 PKT 55-61 08.11.2018R., REP. A NR 6708/2018, NOTARIUSZ KRZYSZTOF TOMCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚREMIE, ZMIANA §1, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2018-11-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-01-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-01-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRATAJCZAK2018-11-15 do dziś
2. ImionaMARTA2018-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały197 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.850,00 ZŁ2018-11-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-11-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego9900,00 ZŁ2015-12-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-01-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2015-01-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRATAJCZAK2015-01-12 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2015-01-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2015-01-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-01-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-01-12 do dziś
277 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2015-01-12 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-01-12 do dziś
443 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2015-01-12 do dziś
543 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2015-01-12 do dziś
643 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2015-01-12 do dziś
781 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2015-01-12 do dziś
868 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-01-12 do dziś
949 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-01-12 do dziś
1081 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2015-01-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.04.2017 okres OD 12.01.2015 DO 31.12.20152017-04-25 do dziś
2data złożenia 11.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-25 do dziś
3data złożenia 27.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-27 do dziś
4data złożenia 23.01.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-23 do dziś
5data złożenia 09.04.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-09 do dziś
6data złożenia 06.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
7data złożenia 19.05.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-05-19 do dziś
8data złożenia 11.12.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-12-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 12.01.2015 DO 31.12.20152017-04-25 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-25 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-27 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-23 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-09 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-05-19 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-12-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 12.01.2015 DO 31.12.20152017-04-25 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-25 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów