INTECHORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000537925
Numer REGON: 360514102
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-01-12
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2023-01-17
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/29865/22/400]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-01-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTECHORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2023-01-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-01-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-01-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2015-01-12 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. RETKIŃSKA nr domu 93A nr lokalu 16 kod pocztowy 94-004 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2015-01-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 17.12.2014 R., NOTARIUSZ JANUSZ KOZŁOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 6594/20142015-01-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-01-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-01-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHANIECKI2015-01-12 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW JERZY2015-01-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.400,00 ZŁ2017-10-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-01-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUDZIEŃ2015-01-12 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF WŁADYSŁAW2015-01-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700,00 ZŁ2015-01-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-01-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5100,00 ZŁ2015-01-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2015-01-12 do dziś
258 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2015-01-12 do dziś
363 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2015-01-12 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-01-12 do dziś
572 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2015-01-12 do dziś
633 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2015-01-12 do dziś
785 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-01-12 do dziś
862 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2015-01-12 do dziś
947 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2015-01-12 do dziś
1058 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2015-01-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.07.2016 okres OD 12.01.2015 DO 31.12.20152016-09-26 do dziś
2data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
3data złożenia 08.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 12.01.2015 DO 31.12.20152016-09-26 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-06 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 08.09.2022, REPERTORIUM A NR 3907/2022, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI ZASTĘPCA NOTARIALNY MATEUSZ SZWED ZASTĘPUJACY NOTARIUSZA JANUSZA KOZŁOWSKIEGO. , 08.09.20222023-01-17 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI2023-01-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoCHANIECKI2023-01-17 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW JERZY2023-01-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-01-17 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 08.09.2022, REPERTORIUM A NR 3907/2022, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI ZASTĘPCA NOTARIALNY MATEUSZ SZWED ZASTĘPUJACY NOTARIUSZA JANUSZA KOZŁOWSKIEGO. , 08.09.20222023-01-17 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2023-01-17 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów