AHREND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-28 godz. 22:21:09
Numer KRS: 0000537885
Numer REGON: 360569793
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-01-09
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2021-02-12
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/4557/21/206]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-01-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAHREND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-02-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-01-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-01-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-01-09 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. KAROLKOWA nr domu 30 kod pocztowy 01-207 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-02-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 10.12.2014 R., NOTARIUSZ DANUTA KOSIM-KRUSZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA DANUTA KOSIM-KRUSZEWSKA, MAGDALENA WITKOWSKA SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE, UL. SZARA 14 LOK. 15, NUMER REPERTORIUM A - 9547/2014.2015-01-09 do dziś
205-05-2015R., REP. A NR 5028/2015, NOTARIUSZ JOANNA DECZKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. BRACKA 18 LOK. 5, ZMIENIONO: §2 UST. 1 I 2; §3 UST. 6.2015-05-19 do dziś
311 STYCZNIA 2021 R., REP. A NR 235/2021, NOTARIUSZ HANNA WACHOWSKA-POPIELARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 2 UST. 1 I 2 UMOWY SPÓŁKI2021-02-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-01-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-01-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTECHO A.S.2015-05-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH2015-05-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2015-05-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-01-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-01-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE2015-01-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMERGL2015-05-19 do dziś
2. ImionaJAN2015-05-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-05-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-05-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-01-09 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-01-09 do dziś
346 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2015-05-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2015-05-19 do dziś
243 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2015-05-19 do dziś
346 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2015-05-19 do dziś
446 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2015-05-19 do dziś
547 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-05-19 do dziś
649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-05-19 do dziś
752 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2015-05-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.10.2016 okres OD 02.04.2015 DO 31.12.20152016-12-06 do dziś
2data złożenia 26.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
3data złożenia 28.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-19 do dziś
4data złożenia 03.03.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-04-09 do dziś
5data złożenia 06.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 02.04.2015 DO 31.12.20152016-12-06 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-19 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-04-09 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 02.04.2015 DO 31.12.20152016-12-06 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-19 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-04-09 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów