INSTYTUT REHABILITACJI POSTAWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000537836
Numer REGON: 360473811
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-01-07
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2022-07-25
Sygnatura akt[RDF/409513/22/493]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-01-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT REHABILITACJI POSTAWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-01-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-01-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-01-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat OPOLE gmina OPOLE miejscowość OPOLE2015-01-07 do dziś
2. Adresmiejscowość OPOLE ulica UL. SAMBORSKA nr domu 15 kod pocztowy 45-316 poczta OPOLE kraj POLSKA 2015-01-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.11.2014R., REP. A NR 12008/2014, KN W. MYGA, I. FRĄSZCZAK W OPOLU2015-01-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-01-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-01-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEDZIELSKI2015-01-07 do dziś
2. ImionaMICHAŁ JULIUSZ2015-01-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ2015-01-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-01-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBOŃ2018-09-28 do dziś
2. ImionaJACEK ANDRZEJ2018-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ2018-09-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-09-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2015-01-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-01-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2015-01-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEDZIELSKI2015-01-07 do dziś
2. ImionaMICHAŁ JULIUSZ2015-01-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2015-01-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-01-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBOŃ2015-01-07 do dziś
2. ImionaJACEK ANDRZEJ2015-01-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-01-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-01-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-01-07 do dziś
270 22 Z ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2015-01-07 do dziś
386 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2015-01-07 do dziś
486 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2015-01-07 do dziś
586 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-01-07 do dziś
685 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2015-01-07 do dziś
768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-01-07 do dziś
847 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-01-07 do dziś
986 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2015-01-07 do dziś
1096 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE2015-01-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.05.2015 okres OD 24.11.2014 DO 31.12.20142015-05-26 do dziś
2data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
3data złożenia 17.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-16 do dziś
4data złożenia 07.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-07 do dziś
5data złożenia 26.03.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-26 do dziś
6data złożenia 16.04.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-16 do dziś
7data złożenia 25.07.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-25 do dziś
8data złożenia 25.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 24.11.2014 DO 31.12.20142015-05-26 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-16 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-07 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-26 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-16 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-25 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 24.11.2014 DO 31.12.20142015-05-26 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-16 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-07 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-25 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów