„B&R” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 09:55:44
Numer KRS: 0000537782
Numer REGON: 360538427
Numer NIP: 1231292888
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-01-08
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2021-06-09
Sygnatura akt[RDF/296936/21/346]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-01-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„B&R” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-05-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-01-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-01-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina GÓRA KALWARIA miejscowość GÓRA KALWARIA2016-02-11 do dziś
2. Adresmiejscowość GÓRA KALWARIA ulica UL. JANA KILIŃSKIEGO nr domu 55 kod pocztowy 05-530 poczta GÓRA KALWARIA kraj POLSKA 2016-02-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.12.2014R. NOTARIUSZ TOMASZ CZYŻEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA KONSTANCIN-JEZIORNA, UL.WILANOWSKA 1, REP. A NR 4217/20142015-01-08 do dziś
230.09.2015 R., REP. A NR 3117/2015, NOTARIUSZ TOMASZ CZYŻEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KONSTANCINIE JEZIORNIE. ZMIANA § 3 UMOWY SPÓŁKI.2016-02-11 do dziś
322.03.2017R., REPERTORIUM A NR 1040/2017, NOTARIUSZ JOANNA SOKÓŁ, KANCELARIA NOTARIALNA W GÓRZE KALWARII, ZMIANA PAR. 2, PAR. 8.1, PAR. 8.42017-05-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-01-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-01-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRÓL2015-01-08 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW2015-01-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁOTYCH2016-06-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-01-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRÓL2015-01-08 do dziś
2. ImionaBEATA WIOLETTA2015-01-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁOTYCH2016-06-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-01-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2016-06-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-01-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. SPÓŁKA MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ REPREZENTOWANA PRZEZ PROKURENTÓW, UMOCOWANYCH SAMOISTNIE LUB ŁĄCZNIE DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI, STOSOWNIE DO OŚWIADCZENIA O USTANOWIENIU PROKURY.2015-01-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRÓL2015-01-08 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW2015-01-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-02-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-01-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRÓL2015-01-08 do dziś
2. ImionaBEATA WIOLETTA2015-01-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-02-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-01-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-01-08 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-01-08 do dziś
343 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2015-01-08 do dziś
443 31 Z TYNKOWANIE2015-01-08 do dziś
543 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2015-01-08 do dziś
646 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2016-06-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-06-30 do dziś
247 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-06-30 do dziś
371 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2016-06-30 do dziś
473 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2016-06-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.06.2016 okres OD 16.12.2014 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
2data złożenia 03.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-05 do dziś
3data złożenia 30.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-30 do dziś
4data złożenia 01.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
5data złożenia 21.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-21 do dziś
6data złożenia 09.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 16.12.2014 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-05 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-30 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-21 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 16.12.2014 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-05 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów