ARTPOL ESD PACKAGING SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000537763
Numer REGON: 360463540
Numer NIP: 5811958981
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-01-07
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2021-10-11
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/20278/21/676]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-01-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTPOL ESD PACKAGING SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-09-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-01-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-01-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat KWIDZYŃSKI gmina KWIDZYN miejscowość KWIDZYN2015-01-07 do dziś
2. Adresmiejscowość KWIDZYN ulica UL. ŻWIROWA nr domu 4 kod pocztowy 82-500 poczta KWIDZYN kraj POLSKA 2015-01-07 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejARTUR@ARTPOLKWIDZYN.EU2015-01-07 do dziś
4. Adres strony internetowejARTPOLKWIDZYN.EU2015-01-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki131.12.20142015-01-07 do dziś
28 CZERWCA 2021 R., REP. A - NR 2936/2021 NOTARIUSZ KATARZYNA CINKUSZ-CISKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KWIDZYNIE, UL. KOPERNIKA 12/4 - ZMIANA TREŚCI UMOWY SPÓŁKI OD § 1 DO § 23 POPRZEZ SKREŚLENIE I UCHYLENIE ICH TREŚCI I PRZYJĘCIE NOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ WSTAWIENIE NOWYCH § 1 DO § 22 21 CZERWCA 2021 R., REP. A - NR 3176/2021NOTARIUSZ KATARZYNA CINKUSZ-CISKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KWIDZYNIE, UL. KOPERNIKA 12/4 - ZMIANA TREŚCI § 6 UST. 1 9 WRZEŚNIA 2021 R., REP. A - NR. 4821/2021 NOTARIUSZ KATARZYNA CINKUSZ-CISKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KWIDZYNIE, UL. KOPERNIKA 12/4 - ZMIANA TREŚCI § 2 UST. 1 I 2 ORAZ § 182021-09-29 do dziś
323 WRZEŚNIA 2021 R., REP. A - NR 5011/2021NOTARIUSZ KATARZYNA CINKUSZ-CISKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KWIDZYNIE, UL. KOPERNIKA 12/4 - ZMIANA TREŚCI § 2 UST. 22021-10-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-01-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-01-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMILEWSKI2015-01-07 do dziś
2. ImionaARTUR SŁAWOMIR2015-01-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80 000,00 ZŁ.2021-09-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-01-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMILEWSKA2015-01-07 do dziś
2. ImionaESTERA BARBARA2015-01-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20 000,00 ZŁ.2021-09-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-01-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2021-09-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-01-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB WYMAGALNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU2021-09-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMILEWSKI2015-01-07 do dziś
2. ImionaARTUR SŁAWOMIR2015-01-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-01-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-01-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMILEWSKA2015-01-07 do dziś
2. ImionaESTERA BARBARA2015-01-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-01-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-01-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy132 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-01-07 do dziś
222 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH2015-01-07 do dziś
322 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2015-01-07 do dziś
449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-01-07 do dziś
577 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-01-07 do dziś
682 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2015-01-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy117 21 Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY2021-09-29 do dziś
218 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2021-09-29 do dziś
352 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2021-09-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.07.2016 okres OD 31.12.2014 DO 31.12.20152016-10-11 do dziś
2data złożenia 10.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-07 do dziś
3data złożenia 24.05.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-24 do dziś
4data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
5data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
6data złożenia 30.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 31.12.2014 DO 31.12.20152016-10-11 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-07 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-24 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 31.12.2014 DO 31.12.20152016-10-11 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-07 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-24 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów