AQUACAR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-26 godz. 05:27:04
Numer KRS: 0000537734
Numer REGON: 360508478
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-01-09
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2024-05-08
Sygnatura akt[RDF/601245/24/778]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-01-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQUACAR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-01-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-01-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-01-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina KOSTRZYN miejscowość KOSTRZYN2021-10-11 do dziś
2. Adresmiejscowość KOSTRZYN ulica UL. OKRĘŻNA nr domu 13 kod pocztowy 62-025 poczta KOSTRZYN kraj POLSKA 2021-10-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.12.2014 R., NOTARIUSZ ANDRZEJ WRÓBEL, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH PRZY UL. FRANCUSKIEJ 34, REP. A NR 2213/2014.2015-01-09 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 22.07.2016R., SPORZĄDZONY PRZED NOTRIUSZEM ANDRZEJEM WRÓBEL KANCELARIA NOTARIALNA ANDRZEJ WRÓBEL, UL. FRANCUSKA NR 34, 40-028 KATOWICE, REP. A NR 2449/2016 - ZMIANA PAR. 8 UMOWY SPÓŁKI2016-10-17 do dziś
3AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA LIDIĘ MIKOŁAJEWSKĄ-BOMBA W DNIU 14.09.2017 R., KANCELARIA NOTARIALNA LIDIA MIKOŁAJEWSKA-BOMBA, REPERTORIUM A NUMER 7297/2017 - ZMIANA PARAGRAFU 3 UMOWY SPÓŁKI.2017-10-25 do dziś
4AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 22.12.2017 R. PRZED NOTARIUSZEM SANDRĄ BŁASZCZYK-KOZŁOWSKĄ, KANCELARIA NOTARIALNA SANDRA BŁASZCZYK-KOZŁOWSKA, ULICA KALWARYJSKA 12/12, 30-509 KRAKÓW, REPERTORIUM A NR 3843/2017, ZMIANA PARAGRAFU 3 UMOWY SPÓŁKI.2018-03-01 do dziś
5AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 21.05.2021 R. PRZED NOTARIUSZEM HONORATĄ WOJTOŃ, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W SWARZĘDZU PRZY UL. WRZESIŃSKIEJ NR 2/3, REP. A NR 2819/2021, OBEJMUJĄCY PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW - ZMIANA § 3 UMOWY SPÓŁKI.2021-10-11 do dziś
6AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 25.01.2022 R. PRZED NOTARIUSZEM MARCINEM ONICHIMOWSKIM, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, OBEJMUJĄCY PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW, PO §11 UST. 4. UMOWY SPÓŁKI DODANO UST. 5. ORAZ 6., PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2022-03-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-01-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-01-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOPOW2015-01-09 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR HENRYK2015-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały340 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 34.000,00 ZŁ2015-01-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-01-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAŠPERÁK2015-01-09 do dziś
2. ImionaMILAN2015-01-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały660 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 66.000,00 ZŁ2015-01-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-01-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2015-01-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-01-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU.2015-01-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOPOW2015-01-09 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR HENRYK2015-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-01-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-01-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoGAŠPERÁK2015-01-09 do dziś
2. ImionaMILAN2015-01-09 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA. PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO WYKONYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH ORAZ POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM SPÓŁKI.2015-01-09 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy181 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2015-01-09 do dziś
295 24 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MEBLI I WYPOSAŻENIA DOMOWEGO2015-01-09 do dziś
346 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2015-01-09 do dziś
477 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2015-01-09 do dziś
533 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2015-01-09 do dziś
677 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-01-09 do dziś
781 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2015-01-09 do dziś
881 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2015-01-09 do dziś
981 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2015-01-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy172 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2016-10-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.06.2016 okres OD 02.12.2014 DO 31.12.20152016-06-28 do dziś
2data złożenia 12.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-25 do dziś
3data złożenia 20.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
4data złożenia 25.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-25 do dziś
5data złożenia 08.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
6data złożenia 30.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-30 do dziś
7data złożenia 03.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-03 do dziś
8data złożenia 23.04.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-23 do dziś
9data złożenia 08.05.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 02.12.2014 DO 31.12.20152016-06-28 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-25 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-25 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-30 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-03 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-23 do dziś
9OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 02.12.2014 DO 31.12.20152016-06-28 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-25 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-25 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-30 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-03 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-23 do dziś
9OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów