„EMPIRIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-08 godz. 17:29:19
Numer KRS: 0000537572
Numer REGON: 360616080
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-01-05
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2021-10-11
Sygnatura akt[RDF/346882/21/653]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-01-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EMPIRIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-01-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-01-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-01-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat RADOMSZCZAŃSKI gmina RADOMSKO miejscowość STRZAŁKÓW2015-01-05 do dziś
2. Adresmiejscowość STRZAŁKÓW ulica UL. KOCHANOWSKIEGO nr domu 14A kod pocztowy 97-500 poczta RADOMSKO kraj POLSKA 2015-01-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.06.2014 R., REP A NR 3379/2014, NOTARIUSZ DOROTA DALKIEWICZ-JAGIEŁŁO KANCELARIA NOTARIALNA W RADOMSKU; 14.07.2014 R., REP A NR 3894/2014 NOTARIUSZ DOROTA DALKIEWICZ-JAGIEŁŁO KANCELARIA NOTARIALNA W RADOMSKU - ZMIANA § 7 UMOWY SPÓŁKI.2015-01-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-01-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-01-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRYSIAK2015-01-05 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF JERZY2015-01-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000,00 ZŁ2015-01-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-01-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRYSIAK2015-01-05 do dziś
2. ImionaANNA MAŁGORZATA2015-01-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.500 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 150.000,00 ZŁ2015-01-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-01-05 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRYSIAK2015-01-05 do dziś
2. ImionaMARCIN PIOTR2015-01-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ2015-01-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-01-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego400000,00 ZŁ2015-01-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-01-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ SAMODZIELNIE.2015-01-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRYSIAK2015-01-05 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF JERZY2015-01-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-01-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-01-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRYSIAK2015-01-05 do dziś
2. ImionaMARCIN PIOTR2015-01-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2015-01-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-01-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2015-01-05 do dziś
252 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2015-01-05 do dziś
331 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH2015-01-05 do dziś
431 02 Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH2015-01-05 do dziś
531 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI2015-01-05 do dziś
632 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-01-05 do dziś
746 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH2015-01-05 do dziś
846 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2015-01-05 do dziś
947 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-01-05 do dziś
1047 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2015-01-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.09.2017 okres OD 24.06.2014 DO 31.12.20152017-10-30 do dziś
2data złożenia 13.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-05 do dziś
3data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
4data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
5data złożenia 11.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-11 do dziś
6data złożenia 11.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 24.06.2014 DO 31.12.20152017-10-30 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-05 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-11 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów