GRZEJNIKISZKLANE PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000537467
Numer REGON: 360496114
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-12-31
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2019-11-15
Sygnatura akt[RDF/181871/19/94]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-12-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRZEJNIKISZKLANE PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-12-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-12-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2014-12-31 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. RZEMIEŚLNICZA nr domu 20 kod pocztowy 30-363 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2014-12-31 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejZARZAD@GRZEJNIKISZKLANE.PL2014-12-31 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.GRZEJNIKISZKLANE.PL2014-12-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.12.2014 R.2014-12-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-12-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-12-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJĘDROSZ2014-12-31 do dziś
2. ImionaPAULINA ALINA2014-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-12-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 4750 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)2014-12-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-12-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000, 00 ZŁ2014-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-12-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2014-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTYLEK2019-11-04 do dziś
2. ImionaMACIEJ RYSZARD2019-11-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-11-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-11-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-12-31 do dziś
246 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2014-12-31 do dziś
327 90 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO2014-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
2data złożenia 10.07.2017 okres OD 31.12.2014 DO 31.12.20152017-08-11 do dziś
3data złożenia 15.11.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-11-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
2OD 31.12.2014 DO 31.12.20152017-08-11 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-11-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
2OD 31.12.2014 DO 31.12.20152017-08-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów