CUM GRATIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-02-08 godz. 14:08:39
Numer KRS: 0000537343
Numer REGON: 360424847
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-12-31
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2022-09-06
Sygnatura akt[RDF/418339/22/542]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-12-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUM GRATIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-12-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-12-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CZĘSTOCHOWA gmina CZĘSTOCHOWA miejscowość CZĘSTOCHOWA2014-12-31 do dziś
2. Adresmiejscowość CZĘSTOCHOWA ulica UL. PŁK. MARCINA BORELOWSKIEGO nr domu 18 kod pocztowy 42-218 poczta CZĘSTOCHOWA kraj POLSKA 2022-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.12.2014 R., NOTARIUSZ ARKADIUSZ SZKURŁAT, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE UL. KILIŃSKIEGO 30/3, REP. A NR 7963/20142014-12-31 do dziś
219.12.2019 R. NOTARIUSZ ARKADIUSZ SZKURŁAT, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE UL. KILIŃSKIEGO 30/1, REP. A NR 8576/2019, ZMIENIONO § 6.2020-02-14 do dziś
323.11.2020R. REPERTORIUM A NR 7543/2020, NOTARIUSZ ARKADIUSZ SZKURŁAT KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE, UL. KILIŃSKIEGO 30/1, ZMIANA §62020-12-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-12-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-12-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH2014-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1500026692014-12-31 do dziś
4. Numer KRS0000044175 2014-12-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000, 00 ZŁ2014-12-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2014-12-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000, 00 ZŁ2014-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2014-12-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK WRAZ Z PROKURENTEM.2014-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAŚNIEWSKI2014-12-31 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF EDWARD2014-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-12-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2014-12-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI UŻYCZONYMI I DZIERŻAWIONYMI2014-12-31 do dziś
210 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ2014-12-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2020-12-14 do dziś
246 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2020-12-14 do dziś
347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2020-12-14 do dziś
449 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2020-12-14 do dziś
573 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2020-12-14 do dziś
681 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2020-12-14 do dziś
781 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2020-12-14 do dziś
885 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-12-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.07.2016 okres OD 31.12.2014 DO 31.12.20152016-07-15 do dziś
2data złożenia 21.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-07 do dziś
3data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-13 do dziś
4data złożenia 01.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
5data złożenia 28.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-28 do dziś
6data złożenia 28.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
7data złożenia 06.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 31.12.2014 DO 31.12.20152016-07-15 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-07 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-13 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-28 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów