APW INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000537132
Numer REGON: 360498662
Numer NIP: 9522134000
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-12-30
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2024-02-24
Sygnatura akt[RDF/582112/24/902]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-12-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPW INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-12-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-12-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2014-12-30 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. POTOCKICH nr domu 3 kod pocztowy 04-566 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2014-12-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 17.12.2014 R., ANETA KENSOŃ, ZASTĘPCA NOTARIALNY NOTARIUSZA IWONY UMECKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL.PATRIOTÓW NR 309 A, REP. A NR 9288/20142014-12-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-12-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-12-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAWADZKI2014-12-30 do dziś
2. ImionaADAM ALEKSANDER2014-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-12-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000 ZŁOTYCH2014-12-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-12-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAWADZKI2014-12-30 do dziś
2. ImionaPAWEŁ CEZARY2014-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-12-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000 ZŁOTYCH2014-12-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-12-30 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAWADZKI2014-12-30 do dziś
2. ImionaWITOLD FRANCISZEK2014-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-12-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000 ZŁOTYCH2014-12-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-12-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000, 00 ZŁ2014-12-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-12-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2014-12-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAWADZKI2014-12-30 do dziś
2. ImionaADAM ALEKSANDER2014-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-12-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-12-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-12-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAWADZKI2014-12-30 do dziś
2. ImionaPAWEŁ CEZARY2014-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-12-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-12-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy187 10 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ2014-12-30 do dziś
208 12 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU2014-12-30 do dziś
387 30 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2014-12-30 do dziś
487 90 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM2014-12-30 do dziś
545 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2014-12-30 do dziś
645 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-12-30 do dziś
755 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2014-12-30 do dziś
849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2014-12-30 do dziś
945 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-12-30 do dziś
1085 10 Z WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE2014-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.06.2016 okres OD 17.12.2014 DO 31.12.20152016-06-28 do dziś
2data złożenia 28.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
3data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
4data złożenia 17.02.2024 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182024-02-17 do dziś
5data złożenia 24.02.2024 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192024-02-24 do dziś
6data złożenia 24.02.2024 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202024-02-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 17.12.2014 DO 31.12.20152016-06-28 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182024-02-17 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192024-02-24 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202024-02-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 17.12.2014 DO 31.12.20152016-06-28 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów