ALSECCO - STARGARD SZCZECIŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-11-27 godz. 22:44:20
Numer KRS: 0000537119
Numer REGON: 360408564
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-06-10
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2020-06-10
Sygnatura akt[RDF/206494/20/322]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-12-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaALSECCO - STARGARD SZCZECIŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-12-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-12-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2014-12-30 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. GRABOWA nr domu 9 nr lokalu U1 kod pocztowy 70-761 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2015-02-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 24 LISTOPADA 2014 R., REP. A NR 5765/2014, NOTARIUSZ FILIP SOBECKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE.2014-12-30 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 16 PAŹDZIERNIKA 2018 R., REPERTORIUM A NR 7017/2018, NOTARIUSZ FILIP SOBECKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE - ZMIENIONO §6 UMOWY SPÓŁKI.2019-03-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-12-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaALSECCO - STARGARD SZCZECIŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-12-30 do dziś
4. Numer KRS0000526228 2014-12-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2014-12-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKECMAN2014-12-30 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ PAWEŁ2014-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-12-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-12-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2014-12-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2014-12-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-12-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2014-12-30 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej50.000, 00 ZŁ2014-12-30 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego50.000,00 ZŁ2019-03-07 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-03-07 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000, 00 ZŁ2014-12-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-12-30 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego50.000,00 ZŁ2019-03-07 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-03-07 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZUR2014-12-30 do dziś
2. ImionaMARIA WIESŁAWA2014-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-12-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-12-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2014-12-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2014-12-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-12-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2014-12-30 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej50.000, 00 ZŁ2014-12-30 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego50.000,00 ZŁ2019-03-07 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-03-07 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000, 00 ZŁ2014-12-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-12-30 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego50.000,00 ZŁ2019-03-07 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-03-07 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-12-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA - ALSECCO - STARGARD SZCZECIŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA - REPREZENTUJE GO ZARZĄD. ZARZĄD KOMPLEMENTARIUSZA JEST JEDNOOSOBOWY I TWORZY GO PREZES ZARZĄDU, KTÓRY REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO PREZESEM ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA JEST HENRYK JULIAN MAZUR, PROKURENTEM KOMPLEMENTARIUSZA JEST GRZEGORZ PAWEŁ KECMAN NA ZASADZIE PROKURY SAMOISTNEJ.2014-12-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaALSECCO - STARGARD SZCZECIŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-12-30 do dziś
4. Numer KRS0000526228 2014-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2014-12-30 do dziś
243 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2014-12-30 do dziś
343 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2014-12-30 do dziś
443 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2014-12-30 do dziś
541 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2014-12-30 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2014-12-30 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-12-30 do dziś
871 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2014-12-30 do dziś
942 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2014-12-30 do dziś
1043 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2014-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.06.2016 okres OD 31.12.2014 DO 31.12.20152016-10-14 do dziś
2data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-26 do dziś
3data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
4data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
5data złożenia 10.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-10 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 31.12.2014 DO 31.12.20152016-10-14 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-26 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów