GRYF STEVEDORING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000537104
Numer REGON: 360408430
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-12-30
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2022-09-23
Sygnatura akt[RDF/424531/22/158]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-12-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRYF STEVEDORING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-12-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-12-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2014-12-30 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. GÓRNOŚLĄSKA nr domu 4E kod pocztowy 70-664 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2014-12-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 18 GRUDNIA 2014 R., REP. A NR 1402/2014, NOTARIUSZ ROBERT MŁODOJEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE.2014-12-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-12-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMCZEWSKI2014-12-30 do dziś
2. ImionaDARIUSZ SEBASTIAN2014-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-12-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-12-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-12-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-12-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-12-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2014-12-30 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000, 00 ZŁ2014-12-30 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10.000, 00 ZŁ2014-12-30 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2014-12-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10.000, 00 ZŁ2014-12-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-12-30 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRYF STEVEDORING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON8125274112014-12-30 do dziś
4. Numer KRS0000143345 2014-12-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2014-12-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-12-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPIEMENTARIUSZ - GRYF STEVEDORING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, W IMIENIU KTÓREGO OŚWIADCZENIA WOLI SKŁADAJĄ: 1. DARIUSZ ADAMCZEWSKI - PREZES ZARZĄDU 2. MAREK KOJDER - WICEPREZES ZARZĄDU 3. MAREK OLSZEWSKI - PROKURENT W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2014-12-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRYF STEVEDORING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON8125274112014-12-30 do dziś
4. Numer KRS0000143345 2014-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 24 A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH2014-12-30 do dziś
246 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2014-12-30 do dziś
352 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2014-12-30 do dziś
452 24 B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH2014-12-30 do dziś
552 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2014-12-30 do dziś
652 29 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2014-12-30 do dziś
752 29 A DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2014-12-30 do dziś
852 29 B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2014-12-30 do dziś
952 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2014-12-30 do dziś
1052 22 A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI2014-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 31.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-17 do dziś
2data złożenia 22.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-18 do dziś
3data złożenia 27.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
4data złożenia 30.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
5data złożenia 26.05.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-26 do dziś
6data złożenia 13.01.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-01-13 do dziś
7data złożenia 23.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-17 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-18 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-01-13 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-01-13 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów