EXONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-27 godz. 14:33:29
Numer KRS: 0000536884
Numer REGON: 360420861
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-12-30
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2020-10-12
Sygnatura akt[RDF/256432/20/226]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-12-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-09-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-12-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN2014-12-30 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLIN ulica UL. FELIKSA STROJNOWSKIEGO nr domu 25 kod pocztowy 20-386 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2015-06-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OBJĘTA AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 28 LISTOPADA 2014 ROKU SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA JAROSŁAWA LEWKOWICZA W KANCELARII NOTARIALNEJ W CHEŁMIE PRZY UL. LUBELSKIEJ 52, 22-100 CHEŁM, REP. A NR 11266/20142014-12-30 do dziś
2DNIA 30.08.2018 R., AKTEM NOTARIALNYM REP. A NR 1028/2018 SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA AMELIĘ PACHUCKĄ-KUTRZUBĘ W KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBLINIE ZMIENIONO § 1 ORAZ §5 UMOWY SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.2018-09-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-12-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-12-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDZYŃSKI2014-12-30 do dziś
2. ImionaJACEK WALDEMAR2014-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-12-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały67 (SZEŚDZIESIĄT SIEDEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3350ZŁ (TRZY TYSIĄCE TRZYSTA PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)2014-12-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-12-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDZYŃSKI2014-12-30 do dziś
2. ImionaPIOTR2014-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-12-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 (TRZYDZIEŚCI TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1650ZŁ (TYSIĄC SZEŚĆSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)2014-12-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-12-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000, 00 ZŁ2014-12-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-12-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJATKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁACZNIE Z PROKURENTEM. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU, PROKURENT I PEŁNOMOCNIK W ZAKRESIE UMOCOWANIA SAMODZIELNIE.2014-12-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZĄDZIEL2018-09-18 do dziś
2. ImionaIWONA2018-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-09-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-09-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBUDZYŃSKI2015-06-22 do dziś
2. ImionaPIOTR2015-06-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-06-22 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2015-06-22 do dziś
21. NazwiskoBUDZYŃSKI2018-09-18 do dziś
2. ImionaJACEK WALDEMAR2018-09-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-09-18 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2018-09-18 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy177 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-12-30 do dziś
239 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2014-12-30 do dziś
349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2014-12-30 do dziś
477 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2014-12-30 do dziś
569 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2018-09-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-09-18 do dziś
270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2018-09-18 do dziś
382 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2018-09-18 do dziś
482 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-09-18 do dziś
585 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-09-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-13 do dziś
2data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-21 do dziś
3data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-08 do dziś
4data złożenia 18.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-18 do dziś
5data złożenia 12.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-13 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-21 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-08 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-18 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-13 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-21 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-08 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-18 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów