BOMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-10-04 godz. 14:10:47
Numer KRS: 0000536668
Numer REGON: 360579308
Numer NIP: 5732852604
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-01-13
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2021-10-15
Sygnatura akt[RDF/355500/21/48]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-01-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-01-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-01-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-01-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CZĘSTOCHOWA gmina CZĘSTOCHOWA miejscowość CZĘSTOCHOWA2015-01-13 do dziś
2. Adresmiejscowość CZĘSTOCHOWA ulica UL. DĄBKOWSKIEGO nr domu 9 kod pocztowy 42-200 poczta CZĘSTOCHOWA kraj POLSKA 2015-01-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki131.10.2014 R., NOTARIUSZ MARIA BIAŁAS, KANCELARIA NOTARIALNA S.C. W CZĘSTOCHOWIE UL. KILIŃSKIEGO 40, REP. A NR 6710/20142015-01-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-01-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTĘPIEŃ2015-01-13 do dziś
2. ImionaJANUSZ2015-01-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-01-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-01-13 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-01-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-01-13 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2015-01-13 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej900,00 ZŁ2015-01-13 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego900,00 ZŁ2015-01-13 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2015-01-13 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego900,00 ZŁ2015-01-13 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-01-13 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-01-13 do dziś
4. Numer KRS0000538616 2015-01-13 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2015-01-13 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOCIAŃSKI2015-01-13 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2015-01-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-01-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2015-01-13 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2015-01-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-01-13 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2015-01-13 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej8.600,00 ZŁ2015-01-13 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego8.600,00 ZŁ2015-01-13 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2015-01-13 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego8.600,00 ZŁ2015-01-13 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-01-13 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-01-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA JEST KOMPLEMENTARIUSZ BOMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU BOMET SP. Z O.O. - WYMAGANE JEST DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE. ZARZĄD KOMPLEMENTARIUSZA: PIOTR STOLARSKI - PREZES ZARZĄDU.2021-01-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-01-13 do dziś
4. Numer KRS0000538616 2015-01-13 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2015-01-13 do dziś
278 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2015-01-13 do dziś
325 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-01-13 do dziś
433 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2015-01-13 do dziś
538 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH2015-01-13 do dziś
625 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2015-01-13 do dziś
735 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2015-01-13 do dziś
841 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-01-13 do dziś
943 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2015-01-13 do dziś
1028 22 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH I CHWYTAKÓW2015-01-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-20 do dziś
2data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-17 do dziś
3data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
4data złożenia 03.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-03 do dziś
5data złożenia 16.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-16 do dziś
6data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-20 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-17 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-03 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-16 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów