„APTEOPHARM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000536649
Numer REGON: 360463480
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-12-23
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2023-03-30
Sygnatura akt[RDF/476583/23/875]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-12-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„APTEOPHARM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-12-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-12-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-12-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat POLICKI gmina DOBRA (SZCZECIŃSKA) miejscowość BEZRZECZE2021-04-06 do dziś
2. Adresmiejscowość BEZRZECZE ulica UL. STAROWIEJSKA nr domu 2 kod pocztowy 71-220 poczta BEZRZECZE kraj POLSKA 2021-04-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki11) AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 23 PAŹDZIERNIKA 2014 R. PRZED NOTARIUSZEM WOJCIECHEM KWARCIŃSKIM PRZY ULICY KU SŁOŃCU 23-24/35 W SZCZECINIE, PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W POZNANIU, REPERTORIUM A NR 8333/2014 2) AKT NOTARIALNY Z DNIA 28 LISTOPADA 2014 R., REP. A NR 9596/2014, ASESOR NOTARIALNY MARTA NOWAK ZASTĘPCA NOTARIUSZA WOJCIECHA KWARCIŃSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU - ZMIENIONO § 12014-12-23 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 2 LISTOPADA 2020 R. REP. A NR 9957/2020, NOTARIUSZ FILIP SOBECKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE - ZMIENIONO §2 UMOWY SPÓŁKI.2021-04-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-12-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-12-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPASŁAWSKI2021-04-06 do dziś
2. ImionaPAWEŁ GRZEGORZ2021-04-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2021-04-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2021-04-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-12-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-12-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, PRAWO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE PREZESOWI ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓM CZŁONKOM ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONKOWI ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2014-12-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPASŁAWSKI2021-04-06 do dziś
2. ImionaPAWEŁ GRZEGORZ2021-04-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-04-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-04-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-12-23 do dziś
273 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2014-12-23 do dziś
321 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2014-12-23 do dziś
421 10 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH2014-12-23 do dziś
532 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-12-23 do dziś
646 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2014-12-23 do dziś
747 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-12-23 do dziś
886 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-12-23 do dziś
973 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2014-12-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2016-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2016 okres OD 23.12.2014 DO 31.12.20152016-11-18 do dziś
2data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-04 do dziś
3data złożenia 31.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-31 do dziś
4data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
5data złożenia 07.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
6data złożenia 09.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-09 do dziś
7data złożenia 06.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-06 do dziś
8data złożenia 30.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 23.12.2014 DO 31.12.20152016-11-18 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-04 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-31 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-09 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-06 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 23.12.2014 DO 31.12.20152016-11-18 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-04 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-31 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-09 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-06 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów