ART URBAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000536639
Numer REGON: 360380647
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-12-23
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2021-03-11
Sygnatura akt[RDF/279938/21/270]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-12-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaART. URBAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-12-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-12-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-12-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2014-12-23 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica AL. WOJSKA POLSKIEGO nr domu 29 nr lokalu 3 kod pocztowy 70-473 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2014-12-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 R., REPERTORIUM A NR 6933/2014, NOTARIUSZ JOLANTA UDZIK, KANCELARIA NOTARIALNA W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM.2014-12-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-12-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-12-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJ2017-06-05 do dziś
2. ImionaJULIA2017-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ.2017-06-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2017-06-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-12-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-12-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, A TAKŻE CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.2014-12-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJ2017-06-05 do dziś
2. ImionaJULIA2017-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-06-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-06-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2014-12-23 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2014-12-23 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2014-12-23 do dziś
443 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2014-12-23 do dziś
543 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2014-12-23 do dziś
643 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2014-12-23 do dziś
743 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-12-23 do dziś
868 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2014-12-23 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-12-23 do dziś
1068 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2014-12-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.12.2014 DO 31.12.20152016-11-21 do dziś
2data złożenia 05.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-04 do dziś
3data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
4data złożenia 28.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-28 do dziś
5data złożenia 16.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-16 do dziś
6data złożenia 11.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.12.2014 DO 31.12.20152016-11-21 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-04 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-28 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-16 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.12.2014 DO 31.12.20152016-11-21 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-04 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-28 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-16 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów