ENERGIA DLA FIRM SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI

Stan na dzień 2022-08-10 godz. 17:09:44
Numer KRS: 0000536541
Numer REGON: 060613440
Numer NIP: 7123205358
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-12-23
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2021-11-29
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/38396/21/192]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2014-12-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERGIA DLA FIRM SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI2019-03-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-12-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-12-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2014-12-23 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. WOŁOSKA nr domu 24 kod pocztowy 02-675 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-08-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu115.12.2014 R., REP. A NR 5778/2014, NOTARIUSZ JERZY OLSZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. DŁUGA 362014-12-23 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 22 GRUDNIA 2015 R., REP. A NR 7041/2015, NOTARIUSZ MARCIN SOLANOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UCHYLENIE CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI STATUTU SPÓŁKI I NADANIE MU NOWEJ TREŚCI2016-03-17 do dziś
305.08.2016 R., REP. A NR 5489/2016, NOTARIUSZ MARCIN SOLANOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UCHYLONO CAŁĄ DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ STATUTU SPÓŁKI, PRZYJĘTO NOWY STATUT2016-08-26 do dziś
402.02.2017 R. - MARCIN SOLANOWSKI - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 1182/2017 - ZMIENIONO § 4 UST. 1, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.2017-02-22 do dziś
502.03.2018 R. - MARCIN SOLANOWSKI - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 2367/2018 - ZMIENIONO § 11 UST. 1, § 11 UST. 3, § 11 UST. 7, § 11 UST. 8, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.2018-03-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-12-23 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2014-12-23 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2014-12-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2014-12-23 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ „ENERGIA DLA FIRM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCANA) W SPÓŁKĘ POD FIRMĄ ENERGIA DLA FIRM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCONA) ZGODNIE Z ART. 562 § 1 ORAZ 563 W ZW. Z ART. 551 § 1 KSH ORAZ UCHWAŁĄ NR 1 NADZYWCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ „ENERGIA DLA FIRM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, ZAWARTĄ W AKCIE NOTARIALNYM Z DNIA 15 GRUDNIA 2014 R., SPORZĄDZONYM PRZEZ JERZEGO OLSZEWSKIEGO, NOTARIUSZA W WARSZAWIE, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY ULICY DŁUGIEJ 36 (00-238 WARSZAWA), REP. A NR 5778/20142014-12-23 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaENERGIA DLA FIRM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-12-23 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2014-12-23 do dziś
3. Numer w rejestrze0000355392 2015-02-26 do dziś
5. Numer REGON0606134402014-12-23 do dziś
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOLSKI FUNDUSZ ENERGETYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH2018-08-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3627367692018-08-08 do dziś
5. Informacja, czy akcjonariusz posiada całość akcji spółkiTAK2018-08-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6000000,00 ZŁ2016-03-17 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji60000002016-03-17 do dziś
4. Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ2016-03-17 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego6000000,00 ZŁ2016-03-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2014-12-23 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii40000002014-12-23 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2014-12-23 do dziś
21. Nazwa serii akcjiB2016-03-17 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii20000002016-03-17 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2016-03-17 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2014-12-23 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-12-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ REPREZENTOWANIA JEJ NA ZEWNĄTRZ, W PRZYPADKU ZARZĄDU CO NAJMNIEJ DWUOSOBOWEGO, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2018-03-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJADZIEWICZ2018-03-21 do dziś
2. ImionaJAKUB2018-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-03-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-03-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOLONKO2015-10-29 do dziś
2. ImionaIWONA2015-10-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2016-04-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-10-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2014-12-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoWĘDRYCHOWSKI2019-02-20 do dziś
2. ImionaMAREK PAWEŁ2019-02-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-02-20 do dziś
21. NazwiskoWOŹNIAK2019-02-20 do dziś
2. ImionaJACEK2019-02-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-02-20 do dziś
31. NazwiskoBARTOŚ2018-08-08 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2018-08-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-08-08 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoTARASEWICZ2019-02-20 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2019-02-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-02-20 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU2019-02-20 do dziś
21. NazwiskoGLIB2019-02-20 do dziś
2. ImionaWITOLD WILHELM2019-02-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-02-20 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU2019-02-20 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2014-12-23 do dziś
266 12 Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH2014-12-23 do dziś
335 23 Z HANDEL PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM2014-12-23 do dziś
446 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2014-12-23 do dziś
546 5 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ2014-12-23 do dziś
646 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA2014-12-23 do dziś
746 9 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2014-12-23 do dziś
847 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2014-12-23 do dziś
968 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-12-23 do dziś
1069 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2014-12-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-29 do dziś
2data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-12 do dziś
3data złożenia 22.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-04 do dziś
4data złożenia 22.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-22 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-29 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-12 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-29 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-12 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-29 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-12 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-04 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
1
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościorgan SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE X WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH nr X GU 1936/18 data 18.12.20182019-03-15 do dziś
3. Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowegoUPADŁOŚĆ2019-03-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGŁODEK2019-03-15 do dziś
2. ImionaPIOTR MICHAŁ2019-03-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-15 do dziś
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów