TUTTOARTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-21 godz. 11:54:12
Numer KRS: 0000536450
Numer REGON: 360493966
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-12-29
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2018-10-15
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/20989/18/125]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-12-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTUTTOARTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-08-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-12-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-12-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2016-08-09 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. 3 MAJA nr domu 25A kod pocztowy 80-802 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2016-08-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124 PAŹDZIERNIKA 2014 R. NOTARIUSZ MAREK KRULL W KANCELARII NOTARIALNEJ W ELBLĄGU REPERTORIUM A NR 6553/2014 31 PAŹDZIERNIKA 2014 R. NOTARIUSZ MAREK KRULL W KANCELARII NOTARIALNEJ W ELBLĄGU REPERTORIUM A NR 6707/2014 ZMIANA DOTYCZY PAR. 6 UMOWY SPÓŁKI AKT NOT. Z DNIA 01.12.2014 R. W TEJ SAMEJ KANCELARII REP. A NR 7132/14 ZMIENIONO PAR. 7 I PAR. 8 UMOWY ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY2014-12-29 do dziś
2DNIA 25.07.2016 R., REP. A NR 5472/2016, NOTARIUSZ PIOTR LANGOWSKI GDAŃSK SPORZĄDZONY PRZEZ ZASTĘPCĘ NOTARIALNĄ ALEKSANDRĘ ZIEMAK; ZMIANA PAR.2 I 3 UMOWY SPÓŁKI2016-08-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-12-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-12-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTUTTOSPORT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-12-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2217924642014-12-29 do dziś
4. Numer KRS0000441496 2014-12-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ2016-08-09 do dziś
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH2016-08-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-12-29 do dziś
TAK2016-08-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2014-12-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-12-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO JAK I JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE.2014-12-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTURNOWIECKI2014-12-29 do dziś
2. ImionaMACIEJ WITOLD2014-12-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-12-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-12-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-12-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJENEK2014-12-29 do dziś
2. ImionaBŁAŻEJ PRZEMYSŁAW2014-12-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-12-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-12-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-12-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy182 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2014-12-29 do dziś
293 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2014-12-29 do dziś
359 14 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW2014-12-29 do dziś
473 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2014-12-29 do dziś
577 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2014-12-29 do dziś
690 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2014-12-29 do dziś
790 02 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2014-12-29 do dziś
890 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2014-12-29 do dziś
991 02 Z DZIAŁALNOŚĆ MUZEÓW2014-12-29 do dziś
1093 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2014-12-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2016 okres OD 29.12.2014 DO 31.12.20152016-08-09 do dziś
2data złożenia 29.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-09 do dziś
3data złożenia 08.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 29.12.2014 DO 31.12.20152016-08-09 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-09 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 29.12.2014 DO 31.12.20152016-08-09 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-09 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów