DNHS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000536350
Numer REGON: 810626416
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-12-23
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2020-06-24
Sygnatura akt[RDF/210324/20/572]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-12-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDNHS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-12-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-12-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-12-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2014-12-23 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. CELNA nr domu 1 kod pocztowy 70-644 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2014-12-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 15 GRUDNIA 2014 R., REP. A NR 7772/2014, NOTARIUSZ JERZY JANKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE.2014-12-23 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 17 KWIETNIA 2015 R., REP A NR 2309/2015, NOTARIUSZ JERZY JANKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, W §9 PO USTĘPIE 3 DODANO USTĘP 4.2016-01-11 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 27 MARCA 2019 R., REPERTORIUM A NR 751/2019, NOTARIUSZ JOANNA RADKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE - ZMIENIONO § 9 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI; - DODANO W UMOWIE § 12A.2019-05-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-12-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2014-12-23 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA DNHS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI DNHS-POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ NA PODSTAWIE ART. 551 § 1 K.S.H. UCHWAŁA W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA PODJĘTA ZOSTAŁA W DNIU 15 GRUDNIA 2014 R. (AKT NOTARIALNY - PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 15 GRUDNIA 2014 R. - REPERTORIUM A 7768/14, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JERZEGO JANKOWSKIEGO PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W SZCZECINIE) ORGANEM PODEJMUJĄCYM UCHWAŁĘ W PRZEDMIOCIE PRZEKSZTAŁCENIA BYŁO ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI DNHS-POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-12-23 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaDNHS-POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-12-23 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2014-12-23 do dziś
3. Numer w rejestrze0000074871 2014-12-23 do dziś
5. Numer REGON8106264162014-12-23 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONARZEWSKI2014-12-23 do dziś
2. ImionaMACIEJ KONRAD2014-12-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-12-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-12-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-12-23 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-12-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-12-23 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2014-12-23 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej31.450,00 ZŁ2014-12-23 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego31.450,00 ZŁ2014-12-23 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2014-12-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego31.450,00 ZŁ2014-12-23 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-12-23 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDNHS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-12-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3208037252014-12-23 do dziś
4. Numer KRS0000350159 2014-12-23 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2014-12-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPUZIA2014-12-31 do dziś
2. ImionaJANUSZ2014-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-12-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-12-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-12-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-12-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-12-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2014-12-31 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej31.450, 00 ZŁ2014-12-31 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego31.450, 00 ZŁ2014-12-31 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2014-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego31.450, 00 ZŁ2014-12-31 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-12-31 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-12-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ KOMPLEMENTARIUSZE. KOMPLEMENTARIUSZ MA PRAWO DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKI (DNHS SP. Z O.O.) DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W JEGO IMIENIU UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. FUNKCJĘ CZŁONKÓW ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁK (DNHS SP. Z O.O.) PEŁNIĄ: JANUSZ PUZIA (PREZES ZARZĄDU) ORAZ MACIEJ KONARZEWSKI (WICEPREZES ZARZĄDU).2016-09-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDNHS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-12-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3208037252014-12-23 do dziś
4. Numer KRS0000350159 2014-12-23 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 3 - SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2014-12-23 do dziś
246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2014-12-23 do dziś
303 RYBACTWO2014-12-23 do dziś
410 20 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW2014-12-23 do dziś
516 24 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH2014-12-23 do dziś
647 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-12-23 do dziś
747 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-12-23 do dziś
868 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2014-12-23 do dziś
946 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA2014-12-23 do dziś
1052 1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2014-12-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.07.2015 okres OD 23.12.2014 DO 31.12.20142016-01-11 do dziś
2data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-07 do dziś
3data złożenia 25.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-09 do dziś
4data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
5data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
6data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
7data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
8data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
9data złożenia 24.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-09 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 23.12.2014 DO 31.12.20142016-01-11 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-07 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-09 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-09 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów