BUSINESS PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-16 godz. 13:44:17
Numer KRS: 0000536235
Numer REGON: 360356376
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-12-22
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2019-09-04
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/22932/19/858]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-12-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESS PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-12-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-12-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-12-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PŁOCK gmina PŁOCK miejscowość PŁOCK2018-04-30 do dziś
2. Adresmiejscowość PŁOCK ulica UL. OTOLIŃSKA nr domu 21 nr lokalu 607 kod pocztowy 09-407 poczta PŁOCK kraj POLSKA 2019-04-26 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejMAGDALENA.JANIAK5@GMAIL.COM2019-04-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 08.12.2014 R. SPORZĄDZONY PRZEZ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W ŁODZI, NOTARIUSZ BARBARA RÓŻAŃSKA-FILIPCZAK, REPERTORIUM A NR 630/20142014-12-22 do dziś
215.03.2017 R., KANCELARIA NOTARIALNA W PŁOCKU, NOTARIUSZ W.KRYSIUK, REPERTORIUM A NR 872/2017, W § 5 DODANO KOLEJNY PKT,ZMIENIONO TREŚĆ §7, §9, OD §11 DO §20 UMOWY SPÓŁKI.2017-10-10 do dziś
309.02.2018 R., REPERTORIUM A NR 144/2018, NOTARIUSZ MAGDALENA WŁODARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W PŁOCKU, ZMIANA § 42018-04-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-12-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-12-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMENDOŃ2017-10-10 do dziś
2. ImionaOLGA PAULA2017-10-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 000,00 ZŁOTYCH2017-10-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-10-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANIAK2017-10-10 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2017-10-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 000,00 ZŁOTYCH2017-10-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-10-10 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIECIERSKA2017-10-10 do dziś
2. ImionaKATARZYNA EWA2017-10-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 000,00 ZŁOTYCH2017-10-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-10-10 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMENDOŃ2017-10-10 do dziś
2. ImionaADAM JAROSŁAW2017-10-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 000,00 ZŁOTYCH2017-10-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-10-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2014-12-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-12-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2014-12-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMENDOŃ2017-10-10 do dziś
2. ImionaADAM JAROSŁAW2017-10-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-10-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-10-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoCIECIERSKA2017-10-10 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2017-10-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-10-10 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMODZIELNA2017-10-10 do dziś
21. NazwiskoJANIAK2017-10-10 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2017-10-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-10-10 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMODZIELNA2017-10-10 do dziś
31. NazwiskoCIECIERSKI2019-09-04 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2019-09-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-09-04 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2019-09-04 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy178 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2019-04-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy169 20 Z USŁUGI RACHUNKOWO-KSIĘGOWE I W ZAKRESIE AUDYTU; USŁUGI DORADZTWA PODATKOWEGO2017-10-10 do dziś
242 21 Z RUROCIĄGI PRZESYŁOWE I SIECI ROZDZIELCZE; ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW2017-10-10 do dziś
342 22 Z LINIE TELEKOMUNIKACYJNE I ELEKTROENERGETYCZNE; ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2017-10-10 do dziś
443 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM POZOSTAŁYCH SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-10-10 do dziś
541 10 Z BUDYNKI I ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-10-10 do dziś
633 20 Z USŁUGI INSTALOWANIA MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2017-10-10 do dziś
733 17 Z USŁUGI NAPRAWY I KONSERWACJI POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2017-10-10 do dziś
825 61 Z USŁUGI OBRÓBKI METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2017-10-10 do dziś
929 10 POJAZDY SAMOCHODOWE, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2017-10-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.04.2016 okres OD 08.12.2014 DO 31.12.20152016-04-29 do dziś
2data złożenia 22.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-19 do dziś
3data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
4data złożenia 13.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 08.12.2014 DO 31.12.20152016-04-29 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-19 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 08.12.2014 DO 31.12.20152016-04-29 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-19 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów