CTR ARTYSTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000536145
Numer REGON: 061742027
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-12-29
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2022-09-11
Sygnatura akt[RDF/419861/22/644]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-12-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCTR ARTYSTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-12-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-12-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-12-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN2014-12-29 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLIN ulica UL. DROGA MĘCZENNIKÓW MAJDANKA nr domu 49 nr lokalu 19 kod pocztowy 20-325 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2014-12-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2014 R. SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBLINIE PRZED NOTARIUSZEM PIOTREM GRZEGORZEM BANDERSKIM, REP. A.NR 10275/2014.2014-12-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-12-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-12-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaARTYMIUK2022-05-27 do dziś
2. ImionaANASTASIIA2022-05-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 750 ZŁ2022-05-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-05-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-12-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-12-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.2014-12-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaARTYMIUK2022-05-27 do dziś
2. ImionaANASTASIIA2022-05-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-05-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-05-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaARTYMIUK2014-12-29 do dziś
2. ImionaANNA2014-12-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-12-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-12-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-12-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2014-12-29 do dziś
293 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2014-12-29 do dziś
385 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-12-29 do dziś
485 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2014-12-29 do dziś
585 59 A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH2014-12-29 do dziś
679 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2014-12-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.03.2016 okres OD 27.10.2014 DO 31.12.20142016-04-05 do dziś
2data złożenia 13.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
3data złożenia 29.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
4data złożenia 18.02.2019 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-02-18 do dziś
5data złożenia 17.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-18 do dziś
6data złożenia 08.04.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-08 do dziś
7data złożenia 11.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-11 do dziś
8data złożenia 11.09.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-09-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 27.10.2014 DO 31.12.20142016-04-05 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-02-18 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-18 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-08 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-11 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-09-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 27.10.2014 DO 31.12.20142016-04-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów