BUFK BIURO USŁUG FINANSOWO - KSIĘGOWYCH DANUTA STOCHEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000536027
Numer REGON: 243643451
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-12-31
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2021-04-02
Sygnatura akt[RDF/284585/21/365]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-12-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUFK BIURO USŁUG FINANSOWO- KSIĘGOWYCH DANUTA STOCHEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-12-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-12-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE2014-12-31 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI nr domu 341 kod pocztowy 40-690 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2019-11-15 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@BUFK.BIZ2019-11-15 do dziś
4. Adres strony internetowejHTTPS://BUFK.BIZ/2019-11-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1DNIA 26.08.2014R. PRZED NOTARIUSZEM BOŻENĄ GÓRSKĄ - WOLNIK Z KANCELARII NOTARIALNEJ BOŻENY GÓRSKIEJ - WOLNIK W KATOWICACH PRZY UL. GLIWICKIEJ NUMER 6/4, REPERTORIUM A NUMER 8273/20142014-12-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-12-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-12-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTOCHEL2014-12-31 do dziś
2. ImionaDANUTA KRYSTYNA2014-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-12-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 8.000, 00ZŁ2014-12-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-12-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTOCHEL2014-12-31 do dziś
2. ImionaPIOTR JAN2014-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-12-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOĆI 2.000, 00ZŁ2014-12-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-12-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000, 00 ZŁ2014-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-12-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMOISTNY SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE BĄDŹ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2014-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTOCHEL2014-12-31 do dziś
2. ImionaDANUTA KRYSTYNA2014-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-12-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-12-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-12-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTOCHEL2014-12-31 do dziś
2. ImionaPIOTR JAN2014-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-12-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-12-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKAŁUŻA2014-12-31 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA BEATA2014-12-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-12-31 do dziś
4. Rodzaj prokuryŁĄCZNA WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU2014-12-31 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2014-12-31 do dziś
270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2014-12-31 do dziś
374 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-12-31 do dziś
482 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2014-12-31 do dziś
582 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2014-12-31 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.03.2017 okres OD 26.08.2014 DO 31.12.20152017-03-30 do dziś
2data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-14 do dziś
3data złożenia 27.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-27 do dziś
4data złożenia 18.02.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-02-18 do dziś
5data złożenia 11.02.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-11 do dziś
6data złożenia 02.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 26.08.2014 DO 31.12.20152017-03-30 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-14 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-27 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-02-18 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-11 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 26.08.2014 DO 31.12.20152017-03-30 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-14 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-27 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-02-18 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-11 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów