EWIMI BÖHM SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000535979
Numer REGON: 146925325
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-12-31
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2021-04-08
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/4406/21/99]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2014-12-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEWIMI BÖHM SPÓŁKA JAWNA2014-12-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-12-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2014-12-31 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJA JANA PAWŁA II nr domu 61 nr lokalu 309 kod pocztowy 01-031 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-10-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki102.12.20142014-12-31 do dziś
215.02.2016 R. - ZMIENIONO § 1, § 6 UST. 6 LIT. A.2016-02-26 do dziś
320.06.2018R., REP.A NR 2677/2018, NOTARIUSZ ALINA CYTRYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §5.2018-07-09 do dziś
405.04.2019R., NOTARIUSZ ARTUR KOZAK, KANCELARIA NOTARIALNA ARTUR KOZAK I AGNIESZKA LISOWSKA W WARSZAWIE, REP A NR 4374/2019 W §6 DODANO UST.112019-04-26 do dziś
530 GRUDNIA 2020 R., ZMIANA § 6 UMOWY SPÓŁKI2021-04-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-12-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2014-12-31 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI WE CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ JAWNĄ, TJ. EWIMI BÖHM SPÓŁKA JAWNA NA PODSTAWIE art. 562 W ZW. art. 563 I ART. 575 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH; UCHWAŁA Z DNIA 02.12.2014 R. NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI WE CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (REP. A NR 4673/2014).2014-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaWE CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-12-31 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2014-12-31 do dziś
3. Numer w rejestrze0000481550 2014-12-31 do dziś
5. Numer REGON1469253252014-12-31 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBÖHM2014-12-31 do dziś
2. ImionaEDWARD2014-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-12-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-12-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2014-12-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2014-12-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-12-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBÖHM RZOSKA2014-12-31 do dziś
2. ImionaWIESŁAWA MARIA2014-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-12-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-12-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2014-12-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2014-12-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-12-31 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRZOSKA2014-12-31 do dziś
2. ImionaMICHAŁ STANISŁAW2014-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-12-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2014-12-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-12-31 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-12-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI, W TYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.2021-04-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBÖHM2014-12-31 do dziś
2. ImionaEDWARD2014-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-12-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBÖHM RZOSKA2014-12-31 do dziś
2. ImionaWIESŁAWA MARIA2014-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-12-31 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaRZOSKA2014-12-31 do dziś
2. ImionaMICHAŁ STANISŁAW2014-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-12-31 do dziś
264 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2014-12-31 do dziś
352 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2014-12-31 do dziś
458 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2014-12-31 do dziś
563 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2014-12-31 do dziś
663 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2014-12-31 do dziś
763 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-12-31 do dziś
864 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2014-12-31 do dziś
964 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2014-12-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy177 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2018-07-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2015 okres OD 03.10.2013 DO 30.12.20142015-08-24 do dziś
2data złożenia 10.07.2015 okres OD 31.12.2014 DO 31.12.20142015-08-24 do dziś
3data złożenia 25.04.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-11 do dziś
4data złożenia 25.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-11 do dziś
5data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
6data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
7data złożenia 28.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 03.10.2013 DO 30.12.20142015-08-24 do dziś
2OD 31.12.2014 DO 31.12.20142015-08-24 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-11 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-11 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów