EXELMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000535644
Numer REGON: 360329184
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-12-17
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2021-04-27
Sygnatura akt[OP.VIII NS-REJ.KRS/3418/21/151]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-12-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXELMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-12-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-12-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-12-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat OPOLE gmina OPOLE miejscowość OPOLE2014-12-17 do dziś
2. Adresmiejscowość OPOLE ulica UL. GŁOGOWSKA nr domu 23C kod pocztowy 45-315 poczta OPOLE kraj POLSKA 2021-04-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.12.2014 R., NOTARIUSZ MARCIN BRYŁA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W OPOLU, REP. A NR 5198/20142014-12-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-12-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-12-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaATAMAŃCZUK2014-12-17 do dziś
2. ImionaMARCIN MATEUSZ2014-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-12-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały540 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 27.000,00 ZŁ2014-12-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-12-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaATAMAŃCZUK2014-12-17 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2014-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-12-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.000,00 ZŁ2014-12-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-12-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego30000,00 ZŁ2014-12-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-12-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW POWYŻEJ KWOTY 100000 ZŁOTYCH (SŁOWNIE: STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ZAŚ PONIŻEJ TEJ KWOTY KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE DZIAŁAĆ POJEDYNCZO. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2014-12-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaATAMAŃCZUK2014-12-17 do dziś
2. ImionaMARCIN MATEUSZ2014-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-12-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-12-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-12-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoOLEŚ2020-11-17 do dziś
2. ImionaPAWEŁ MICHAŁ2020-11-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-11-17 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2020-11-17 do dziś
21. NazwiskoGALUSKA2020-11-17 do dziś
2. ImionaRAFAŁ PIOTR2020-11-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-11-17 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2020-11-17 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2014-12-17 do dziś
285 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-12-17 do dziś
358 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2014-12-17 do dziś
458 2 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2014-12-17 do dziś
562 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2014-12-17 do dziś
663 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2014-12-17 do dziś
763 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2014-12-17 do dziś
873 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2014-12-17 do dziś
973 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2014-12-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2016-08-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.04.2016 okres OD 05.12.2014 DO 31.12.20152016-04-20 do dziś
2data złożenia 24.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
3data złożenia 27.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-27 do dziś
4data złożenia 21.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-21 do dziś
5data złożenia 29.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-29 do dziś
6data złożenia 13.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 05.12.2014 DO 31.12.20152016-04-20 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-27 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-21 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-29 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów