„BOLPAK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000535491
Numer REGON: 360405850
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-12-17
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2022-09-07
Sygnatura akt[RDF/418701/22/153]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-12-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BOLPAK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2022-02-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-12-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-12-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat GNIEŹNIEŃSKI gmina GNIEZNO miejscowość GNIEZNO2014-12-17 do dziś
2. Adresmiejscowość GNIEZNO ulica UL. ADAMA ASNYKA nr domu 28 nr lokalu 1 kod pocztowy 62-200 poczta GNIEZNO kraj POLSKA 2014-12-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.11.2014 R., NOTARIUSZ DANIEL FOLWARSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 9745/2014 AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 09.12.2014 R., REP. A NR 10059/2014, KANCELARIA NOTARIALNA DANIELA FOLWARSKIEGO W POZNANIU SPROSTOWANO AKT NOTARIALNY Z DNIA 26.11.2014 R., REP. A NR 9745/2014, KANCELARIA NOTARIALNA DANIELA FOLWARSKIEGO W POZNANIU W ZAKRESIE KOMPARYCJI, § 8 UST. 3 I § 212014-12-17 do dziś
208.10.2019R., NOTARIUSZ DAGMARA DOMINIK, KANCELARIA NOTARIALNA W GNIEŹNIE, REP. A NR 2745/2019 - ZMIENIONO: §7 I §16 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI.2019-12-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-12-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-12-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOWINSKI2014-12-17 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2014-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-12-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.500,00 ZŁ2014-12-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-12-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2014-12-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2014-12-17 do dziś
246 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2019-12-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy101 6 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA ROLNICTWO I NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH2019-12-21 do dziś
210 31 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE ZIEMNIAKÓW2019-12-21 do dziś
310 39 Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW2019-12-21 do dziś
410 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-12-21 do dziś
528 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-12-21 do dziś
646 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW2019-12-21 do dziś
782 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2019-12-21 do dziś
882 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-12-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-02 do dziś
2data złożenia 21.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
3data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
4data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
5data złożenia 17.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-17 do dziś
6data złożenia 12.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
7data złożenia 20.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-20 do dziś
8data złożenia 07.09.2022 okres OD 01.01.2022 DO 11.01.20222022-09-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-02 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-17 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-02 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 1 NZW Z DNIA 12.01.2022R., NOTARIUSZ DANIEL WŁODZIMIERZ FOLWARSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 337/2022. ,2022-02-17 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR JEDNOOSOBOWO2022-02-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoSOWINSKI2022-02-17 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2022-02-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NR 1 NZW Z DNIA 12.01.2022R., NOTARIUSZ DANIEL WŁODZIMIERZ FOLWARSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 337/2022. ,2022-02-17 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2022-02-17 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów