HEXATI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000535359
Numer REGON: 360328747
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-12-17
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2020-03-18
Sygnatura akt[RDF/192452/20/386]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-12-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHEXATI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-12-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-12-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-12-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2014-12-17 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. STOLARSKA nr domu 6 nr lokalu 8 kod pocztowy 31-043 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2014-12-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki127.11.2014 R., REP. A NR 822/2014, NOTARIUSZ TOMASZ PORĘBSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE2014-12-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-12-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAFLOWSKI2014-12-17 do dziś
2. ImionaPATRYK MICHAŁ2014-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-12-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2014-12-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-12-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2014-12-17 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000,00 ZŁ2014-12-17 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1000 ZŁ2014-12-17 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2014-12-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1000,00 ZŁ2014-12-17 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-12-17 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHEXATI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1231752182014-12-17 do dziś
4. Numer KRS0000517339 2014-12-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2014-12-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUŁAGA2014-12-17 do dziś
2. ImionaPAWEŁ JAKUB2014-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-12-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2014-12-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-12-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2014-12-17 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000 ZŁ2014-12-17 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1000 ZŁ2014-12-17 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2014-12-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1000 ZŁ2014-12-17 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-12-17 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-12-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA - PREZES ZARZĄDU - PATRYK MICHAŁ KAFLOWSKI ORAZ CZŁONEK ZARZĄDU - PAWEŁ JAKUB KUŁAGA2014-12-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHEXATI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1231752182014-12-17 do dziś
4. Numer KRS0000517339 2014-12-17 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2014-12-17 do dziś
277 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2014-12-17 do dziś
362 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2014-12-17 do dziś
462 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2014-12-17 do dziś
562 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2014-12-17 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-12-17 do dziś
763 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2014-12-17 do dziś
863 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-12-17 do dziś
973 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2014-12-17 do dziś
1073 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2014-12-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.07.2016 okres OD 27.11.2014 DO 31.12.20152016-11-14 do dziś
2data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-20 do dziś
3data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
4data złożenia 18.03.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-03-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 27.11.2014 DO 31.12.20152016-11-14 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-20 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-03-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-03-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów