CUM LAUDE CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000535263
Numer REGON: 360361868
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-12-18
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2021-06-09
Sygnatura akt[RDF/297158/21/629]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-12-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUM LAUDE CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-12-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-12-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-12-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2014-12-18 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJE UJAZDOWSKIE nr domu 26 nr lokalu 3/4 kod pocztowy 00-478 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-02-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki110.10.2014 R., NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ JABŁOŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 14256/2014.2014-12-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-12-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCUM LAUDE CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-12-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3603455272020-08-26 do dziś
4. Numer KRS0000533837 2020-08-26 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2014-12-18 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWENMAEKERS2014-12-18 do dziś
2. ImionaBEN2014-12-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-12-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-12-18 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-12-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-12-18 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2014-12-18 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁOTYCH2014-12-18 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5.000,00 ZŁOTYCH2014-12-18 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2014-12-18 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5.000,00 ZŁOTYCH2014-12-18 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-12-18 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDE BRUYN2014-12-18 do dziś
2. ImionaJOEY ERIC2014-12-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2014-12-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-12-18 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2014-12-18 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁOTYCH2014-12-18 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5.000,00 ZŁOTYCH2014-12-18 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2014-12-18 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5.000,00 ZŁOTYCH2014-12-18 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-12-18 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-12-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY KOMPLEMENTARIUSZ - CUM LAUDE CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTOWANĄ PRZEZ : BEN WENMAEKERS - PREZES ZARZĄDU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO : PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, - W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU DWU LUB WIĘCEJ OSOBOWEGO: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2020-08-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCUM LAUDE CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-12-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3603455272020-08-26 do dziś
4. Numer KRS0000533837 2020-08-26 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy178 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2014-12-18 do dziś
296 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-12-18 do dziś
363 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2014-12-18 do dziś
463 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-12-18 do dziś
570 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2014-12-18 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2014-12-18 do dziś
778 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2014-12-18 do dziś
882 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2014-12-18 do dziś
982 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2014-12-18 do dziś
1082 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-12-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.09.2016 okres OD 10.10.2014 DO 31.12.20152016-10-25 do dziś
2data złożenia 23.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-07 do dziś
3data złożenia 05.02.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-02-05 do dziś
4data złożenia 07.02.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-07 do dziś
5data złożenia 14.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
6data złożenia 09.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 10.10.2014 DO 31.12.20152016-10-25 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-07 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-02-05 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-07 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-02-05 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-07 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów