BUDMIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-09-15 godz. 12:12:53
Numer KRS: 0000535138
Numer REGON: 360316550
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-12-16
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2018-03-14
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/4265/18/442]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-12-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDMIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2018-01-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-12-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-12-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2014-12-16 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. ROMANA DMOWSKIEGO nr domu 121 kod pocztowy 60-124 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2014-12-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.12.2014 R.2014-12-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-12-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-12-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKNASIAK2014-12-16 do dziś
2. ImionaMILENA2014-12-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-12-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 750,00 ZŁ2014-12-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-12-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-12-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2014-12-16 do dziś
293 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2014-12-16 do dziś
393 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2014-12-16 do dziś
433 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2014-12-16 do dziś
533 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2014-12-16 do dziś
643 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2014-12-16 do dziś
743 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2014-12-16 do dziś
842 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-12-16 do dziś
942 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2014-12-16 do dziś
1041 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2014-12-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.02.2018 okres OD 05.12.2014 DO 31.12.20152018-03-14 do dziś
2data złożenia 13.02.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 05.12.2014 DO 31.12.20152018-03-14 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 05.12.2014 DO 31.12.20152018-03-14 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 1 Z DNIA 28 GRUDNIA 2017 ROKU NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW W PRZEDMIOCIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I POSTAWIENIA JEJ W STAN LIKWIDACJI, SPORZĄDZONA PRZED NOTARIUSZEM OLAFEM PERETIATKOWICZEM W KANCELARII NOTARIALNEJ OLAFA PERETIATKOWICZA W POZNANIU PRZY ULICY KAROLA LIBELTA 1A, REP. A NR 9167/2017.,2018-01-26 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówPOWOŁANY LIKWIDATOR JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.2018-01-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoKNASIAK2018-01-26 do dziś
2. ImionaMILENA2018-01-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-01-26 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności28.12.2017 R., UCHWAŁA NR 1 Z DNIA 28 GRUDNIA 2017 ROKU NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW W PRZEDMIOCIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I POSTAWIENIA JEJ W STAN LIKWIDACJI, SPORZĄDZONA PRZED NOTARIUSZEM OLAFEM PERETIATKOWICZEM W KANCELARII NOTARIALNEJ OLAFA PERETIATKOWICZA W POZNANIU PRZY ULICY KAROLA LIBELTA 1A, REP. A NR 9167/2017.,2018-01-26 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2018-01-26 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów