HIERONIM GOŚKA USŁUGI MOTORYZACYJNE TACHO-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-22 godz. 13:56:04
Numer KRS: 0000534991
Numer REGON: 360436738
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-01-02
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2022-05-09
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/29375/21/213]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-01-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHIERONIM GOŚKA USŁUGI MOTORYZACYJNE TACHO-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-01-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-01-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-01-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat GNIEŹNIEŃSKI gmina GNIEZNO miejscowość GNIEZNO2015-01-02 do dziś
2. Adresmiejscowość GNIEZNO ulica UL. KOLEJOWA nr domu 2 kod pocztowy 62-200 poczta GNIEZNO kraj POLSKA 2015-01-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.11.2014R., NOTARIUSZ DANIEL FOLWARSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 9739/20142015-01-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-01-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-01-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ WYKONUJĄCĄ WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ2015-01-02 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY HIERONIM GOŚKA PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ HIERONIM GOŚKA USŁUGI MOTORYZACYJNE TACHO-TECH (NIP: 7841257190, REGON: 639598735) W GNIEŹNIE W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ POD FIRMĄ HIERONIM GOŚKA USŁUGI MOTORYZACYJNE TACHO-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W TRYBIE art. 584 (1) I NAST. KSH; OŚWIADCZENIE PRZEDSIĘBIORCY O PRZEKSZTAŁCENIU OBJĘTE AKTEM NOTARIALNYM Z 26.11.2014R., REP. A NR 9739/2014, NOTARIUSZ DANIEL FOLWARSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU2015-01-02 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŚKA2015-05-15 do dziś
2. ImionaELŻBIETA BARBARA2015-05-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-05-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3.475 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 347.500,00 ZŁ2022-05-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-05-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŚKA2022-05-09 do dziś
2. ImionaJACEK ROBERT2022-05-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.525 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 152.500,00 ZŁ2022-05-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-05-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego500000, 00 ZŁ2015-01-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-01-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU ORAZ KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2015-01-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŚKA2022-05-09 do dziś
2. ImionaJACEK ROBERT2022-05-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-05-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-05-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŚKA2022-05-09 do dziś
2. ImionaELŻBIETA BARBARA2022-05-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-05-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-05-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBOROWIAK2022-05-09 do dziś
2. ImionaJOANNA2022-05-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-05-09 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2022-05-09 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-01-02 do dziś
296 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-01-02 do dziś
333 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2015-01-02 do dziś
433 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2015-01-02 do dziś
545 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-01-02 do dziś
646 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2015-01-02 do dziś
747 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2015-01-02 do dziś
847 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-01-02 do dziś
971 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2015-01-02 do dziś
1077 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-01-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.06.2016 okres OD 02.01.2015 DO 31.12.20152016-08-18 do dziś
2data złożenia 23.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-07 do dziś
3data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
4data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
5data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
6data złożenia 19.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-19 do dziś
7data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 02.01.2015 DO 31.12.20152016-08-18 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-07 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-19 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 02.01.2015 DO 31.12.20152016-08-18 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów