BONI FRATRES PHARMACEUTICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000534746
Numer REGON: 360449758
Numer NIP: 6762483046
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-12-16
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2022-06-27
Sygnatura akt[RDF/394350/22/890]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-12-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBONI FRATRES PHARMACEUTICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-12-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-12-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-12-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2014-12-16 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. KRAKOWSKA nr domu 50 nr lokalu 4 kod pocztowy 31-066 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2015-01-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.10.2014 R., REPERTORIUM A NR 6464/2014, NOTARIUSZ TOMASZ KURNICKI, KANCELARIA NOTARIALNA UL. KRÓLEWSKA 23/1 30-040 KRAKÓW 05.12.2014 R., REPERTORIUM A 7373/2014, NOTARIUSZ TOMASZ KURNICKI, KANCELARIA NOTARIALNA UL. KRÓLEWSKA 23/1 30-040 KRAKÓW - ZMIANA § 122014-12-16 do dziś
212.06.2015 R., REP. A NR 4238/2015, NOTARIUSZ TOMASZ KURNICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE ZMIENIONO § 6 UST. 22015-08-26 do dziś
317.07.2018 R., REP A NR 6037/2018, NOTARIUSZ PAWEŁ KURCIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 6 UST. 2, § 7, § 9 UST. 1, § 12 UST. 2, § 14 UST. 2, § 17 UST. 11, § 26 UST. 12018-11-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-12-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-12-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPROWINCJA POLSKA ZAKONU SZPITALNEGO ŚW. JANA BOŻEGO P.W. ZWIASTOWANIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY2014-12-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały18.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 900.000,00 ZŁ2019-02-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2014-12-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego900000,00 ZŁ2019-02-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-12-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, Z ZASTRZEŻENIEM ŻE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, KTÓRYCH TREŚĆ DOTYCZY ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ LUB NABYWANIA PRAW DO 10000 ZŁ (DZIESIĘCIU TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU; JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ALBO PROKURENT2014-12-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOKRASA2018-09-28 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2018-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-09-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-09-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2014-12-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoLEHMANN2020-09-07 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2020-09-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-09-07 do dziś
21. NazwiskoADAMOWICZ2014-12-16 do dziś
2. ImionaJÓZEF2014-12-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-12-16 do dziś
31. NazwiskoMAKARUK2014-12-16 do dziś
2. ImionaANNA2014-12-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-12-16 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy121 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2014-12-16 do dziś
210 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-12-16 do dziś
346 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2014-12-16 do dziś
446 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2018-11-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2018-11-20 do dziś
246 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2018-11-20 do dziś
346 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2018-11-20 do dziś
410 83 Z PRZETWÓRSTWO HERBATY I KAWY2018-11-20 do dziś
521 10 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH2018-11-20 do dziś
610 84 Z PRODUKCJA PRZYPRAW2018-11-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2016 okres OD 23.10.2014 DO 31.12.20152016-11-17 do dziś
2data złożenia 14.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-23 do dziś
3data złożenia 13.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
4data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
5data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
6data złożenia 03.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-03 do dziś
7data złożenia 27.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 23.10.2014 DO 31.12.20152016-11-17 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-23 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-03 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 23.10.2014 DO 31.12.20152016-11-17 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-03 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów