APUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-29 godz. 08:42:38
Numer KRS: 0000534536
Numer REGON: 360290766
Numer NIP: 8992760059
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-12-11
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2021-10-14
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/28357/20/299]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-12-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-12-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-12-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2014-12-11 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW kraj POLSKA 2021-10-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.12.20142014-12-11 do dziś
219.08.2015 R., NOTARIUSZ MARIA ROHAN-KREJ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. RYSIA 3/1, REP. A NR 1942/2015 ZMIENIONO: §4 UMOWY SPÓŁKI2015-12-03 do dziś
316.03.20166 R., NOTARIUSZ KAROLINA KARPIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY PL. WOLNOŚCI 11 WE WROCŁAWIU; REP. A NR 576/2016; - ZMIANA W §4 UMOWY SPÓŁKI2016-04-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-12-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-12-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOCHA2014-12-11 do dziś
2. ImionaBOGUMIŁ2014-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-12-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały44 (CZTERDZIEŚCI CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.200,00 (DWA TYSIĄCE DWIEŚCIE) ZŁOTYCH2016-04-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-12-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-12-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-12-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2014-12-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOCHA2014-12-11 do dziś
2. ImionaBOGUMIŁ2014-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-12-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-12-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE2014-12-11 do dziś
256 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2014-12-11 do dziś
390 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2014-12-11 do dziś
482 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2014-12-11 do dziś
547 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2014-12-11 do dziś
685 10 Z WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE2015-12-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy153 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2015-12-03 do dziś
285 EDUKACJA2015-12-03 do dziś
388 91 Z OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI2015-12-03 do dziś
449 32 Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH2016-04-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.08.2017 okres OD 11.12.2014 DO 31.12.20152017-11-16 do dziś
2data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
3data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-18 do dziś
4data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-19 do dziś
5data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-21 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 11.12.2014 DO 31.12.20152017-11-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 11.12.2014 DO 31.12.20152017-11-16 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-18 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-19 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 11.12.2014 DO 31.12.20152017-11-16 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-18 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-19 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów