BOSTON BHP ZIELIŃSKA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-06-30 godz. 17:11:44
Numer KRS: 0000534502
Numer REGON: 360357499
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-12-11
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2022-04-12
Sygnatura akt[RDF/376066/22/776]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2014-12-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOSTON BHP ZIELIŃSKA SPÓŁKA JAWNA2014-12-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-12-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSZCZ gmina BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ2014-12-11 do dziś
2. Adresmiejscowość BYDGOSZCZ ulica UL. TORUŃSKA nr domu 132A kod pocztowy 85-023 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA 2015-12-09 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@BOSTONBHP.PL2015-04-22 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.BOSTONBHP.PL2015-04-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 17 PAŹDZIERNIKA 2014 R. ZAWARTA W FORMIE PISEMNEJ Z PODPISAMI NOTARIALNIE POŚWIADCZONYMI PRZEZ NOTARIUSZA DOROTĘ FABIAŃCZYK - SZAJGIN W BYDGOSZCZY PRZY UL. ŚNIADECKICH 4/4, REPERTORIUM A NR 7304/2014.2014-12-11 do dziś
203.04.2015 R. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI BOSTON BHP ZIELINSKA SPÓŁKA JAWNA W SPRAWIE WYSTĄPIENIA WSPÓLNIKA ZE SPÓŁKI I ZMIANIE UMOWY SPÓŁKI, ZMIANY W UMOWIE SPÓŁKI: SKŁAD WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI § 11.2015-04-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-12-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIELIŃSKA JĘDRZEJEWSKA2014-12-11 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIRA ANNA2014-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-12-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-12-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-12-11 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-12-11 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-12-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIELIŃSKA2014-12-11 do dziś
2. ImionaMAGDALENA KATARZYNA2014-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-12-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2014-12-11 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-12-11 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-12-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KAŻDY WSPÓLNIK2014-12-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIELIŃSKA JĘDRZEJEWSKA2014-12-11 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIRA ANNA2014-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-12-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIELIŃSKA2014-12-11 do dziś
2. ImionaMAGDALENA KATARZYNA2014-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2014-12-11 do dziś
233 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2014-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-15 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-27 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-10 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów