ASTRON FUND TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000534427
Numer REGON: 360087545
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-12-10
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2019-07-19
Sygnatura akt[RDF/168974/19/240]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2014-12-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTRON FUND TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA2014-12-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-12-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-12-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2014-12-10 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. MIODOWA nr domu 1 kod pocztowy 00-080 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2014-12-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1AKT NOTARIALNY Z DNIA 14 LISTOPADA 2014 R. ANDZEJ KARPOWICZ NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA ANDRZEJ KARPOWICZ UL. HOŻA 35 LOK. 22, 00-681 WARSZAWA, REPERTORIUM A NR 2730/20142014-12-10 do dziś
216.04.2015, REP. A NR 1124/2015, NOTARIUSZ ANDRZEJ KARPOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA UL. HOŻA 35 LOK. 22, 00-681 WARSZAWA. ZMIANA: ART. 6 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI.2015-06-16 do dziś
327.10.2016R., REP. A NR 5237/2016, ANDRZEJ KARPOWICZ NOTARIUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA ANDRZEJ KARPOWICZ NOTARIUSZ, AGNIESZKA SIEDLECKA NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE, ZMIANA ART. 6 UST. 12017-05-12 do dziś
406.10.2017R., REP. A NR 5268/2017, NOTARIUSZ ANDRZEJ KARPOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA ART. 5 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI2018-01-04 do dziś
531.12.2019R., NOTARIUSZ ANDRZEJ KARPOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 7049/2018 ZMIANA ART. 5 UST.1 STATUTU SPÓŁKI2019-05-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-12-10 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2014-12-10 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2014-12-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1250000,00 ZŁ2017-05-12 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji250002017-05-12 do dziś
4. Wartość nominalna akcji50,00 ZŁ2014-12-10 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego1250000,00 ZŁ2017-05-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiSERIA A2014-12-10 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii20002014-12-10 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2014-12-10 do dziś
21. Nazwa serii akcjiB2015-06-16 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii130002015-06-16 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2015-06-16 do dziś
31. Nazwa serii akcjiC2017-05-12 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii100002017-05-12 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2017-05-12 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2014-12-10 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-12-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE ZARZĄD. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2014-12-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOLIBSKI2014-12-10 do dziś
2. ImionaMAREK2014-12-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-12-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2015-06-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-12-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDEC2014-12-10 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2014-12-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-12-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2014-12-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-12-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2014-12-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSIENNICKI2014-12-10 do dziś
2. ImionaTOMASZ2014-12-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-12-10 do dziś
21. NazwiskoZIELONKA2014-12-10 do dziś
2. ImionaRENATA MARIA2014-12-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-12-10 do dziś
31. NazwiskoDEC2014-12-10 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2014-12-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-12-10 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy166 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI2014-12-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2019-05-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.08.2016 okres OD 14.11.2014 DO 31.12.20152016-10-26 do dziś
2data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
3data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
4data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 14.11.2014 DO 31.12.20152016-10-26 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 14.11.2014 DO 31.12.20152016-10-26 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 14.11.2014 DO 31.12.20152016-10-26 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów