ART HUMAN CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-26 godz. 15:35:13
Numer KRS: 0000534314
Numer REGON: 360289473
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-12-10
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2021-10-13
Sygnatura akt[RDF/350348/21/640]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-12-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaART. HUMAN CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-12-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-12-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-12-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2014-12-10 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. SZLAK nr domu 28 nr lokalu 14 kod pocztowy 31-153 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2016-04-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.11.2014 ROKU, NOTARIUSZ EWA KNUPLERZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. ŻÓŁKIEWSKIEGO 24, REPERTORIUM A NR 8914/20142014-12-10 do dziś
208.05.2017 R. REP. A NR 6317/2017, ZASTĘPCA NOTARIALNY MARTA PIECZARA ZASTĘPUJĄCA NOTARIUSZA EWĘ KNUPLERZ, KANCELARIA NOTARIALNA KNUPLERZ & KNUPLERZ W KRAKOWIE ZMIANA AKTU: § 6, UST. 3 § 14, § 15 05.06.2017 R. REP. A NR 7915/2017, ZASTĘPCA NOTARIALNY MARTA PIECZARA ZASTĘPUJĄCA NOTARIUSZA EWĘ KNUPLERZ, KANCELARIA NOTARIALNA KNUPLERZ & KNUPLERZ W KRAKOWIE ZMIANA: § 7, § 8 UMOWY SPÓŁKI2017-06-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-12-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-12-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHADZIŃSKA BIELASZKA2014-12-10 do dziś
2. ImionaANNA JOLANTA2014-12-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-12-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000,00 ZŁ2017-06-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2014-12-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIELASZKA2015-03-20 do dziś
2. ImionaARTUR LESZEK2015-03-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały810 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.500,00 ZŁ2017-06-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-03-20 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAREMBA2017-06-20 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ ŁUKASZ2017-06-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały850 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 42.500,00 ZŁ2017-06-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-06-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego85000,00 ZŁ2017-06-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-12-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD SKŁADA SIĘ Z DWÓCH CZŁONKÓW. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2017-06-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAREMBA2017-06-20 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ ŁUKASZ2017-06-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2017-06-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-06-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIELASZKA2017-06-20 do dziś
2. ImionaARTUR LESZEK2017-06-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-06-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-06-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-12-10 do dziś
264 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2017-06-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2017-06-20 do dziś
271 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2017-06-20 do dziś
385 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-06-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.03.2016 okres OD 10.12.2014 DO 31.12.20152016-04-12 do dziś
2data złożenia 12.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-20 do dziś
3data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
4data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
5data złożenia 11.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-11 do dziś
6data złożenia 13.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 10.12.2014 DO 31.12.20152016-04-12 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-11 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 10.12.2014 DO 31.12.20152016-04-12 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-20 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-11 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów