ASTA-NET SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000534131
Numer REGON: 570010801
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-11-28
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2020-12-18
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/20898/20/921]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2014-11-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTA-NET SPÓŁKA AKCYJNA2014-11-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-11-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-11-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat PILSKI gmina PIŁA miejscowość PIŁA2014-11-28 do dziś
2. Adresmiejscowość PIŁA ulica PODGÓRNA nr domu 10 kod pocztowy 64-920 poczta PIŁA kraj POLSKA 2014-11-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu124.09.2014 R., NOTARIUSZ ELŻBIETA WADOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W PILE, REP. ‚A’ NR 10653/20142014-11-28 do dziś
227.10.2015R., REP. A NR 10948/2015, NOTARIUSZ ELZBIETA WADOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W PILE - W §23 UST. 2 STATUTU SPÓŁKI PO PKT 9 ZOSTAŁ DODANY PKT 10.2015-11-27 do dziś
318.07.2016R., REP. A NR 7847/2016, NOTARIUSZ ELZBIETA WADOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W PILE - ZMIENIONO: §11 UST. 1, §11 UST. 2, §11 UST. 6, §11 UST. 7, §11 UST. 8, §19 UST. 2, §27 UST. 1.2016-08-08 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.06.2019R., REP. A NR 1328/2019, NOTARIUSZ BOGUMIŁA NOJEK, KANCELARIA NOTARIALNA W PILE - ZMIENIONO TREŚĆ §21 UST. 1.2019-07-29 do dziś
529.09.2020R., REP. A NR 5555/2020, NOTARIUSZ ANNA KRYGER, KANCELARIA NOTARIALNA W PILE - DODANO: §12(1), §12(2) STATUTU SPÓŁKI - PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU2020-12-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-11-28 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?TAK2014-11-28 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2014-11-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2014-11-28 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA ASTA-NET SPÓŁKA AKCYJNA POWSTAŁA WSKUTEK PRZEKSZTAŁCENIA ZGODNIE Z ART. 551 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH SPÓŁKI POD FIRMĄ „ASTA-NET” ASTA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA NA PODSTAWIE UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Z DNIA 24.09.2014 R.; ODBYWAJĄCEGO SIĘ PRZY UDZIALE JEDYNEGO KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKI TO JEST ASTA GROUP SP. Z O.O. PRZED NOTARIUSZEM ELŻBIETĄ WADOWSKĄ, KANCELARIA NOTARIALNA W PILE, REP. A NR 10653/20142014-11-28 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firma„ASTA-NET” ASTA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2014-11-28 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2014-11-28 do dziś
3. Numer w rejestrze0000445923 2014-11-28 do dziś
5. Numer REGON5700108012014-11-28 do dziś
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego23000000,00 ZŁ2014-11-28 do dziś
2. Wysokość kapitału docelowego17250000,00 ZŁ2014-11-28 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji2300002014-11-28 do dziś
4. Wartość nominalna akcji100,00 ZŁ2014-11-28 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego23000000,00 ZŁ2014-11-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiSERIA A2014-11-28 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1150002014-11-28 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE SERII A UPRZYWILEJOWANE SĄ CO DO PRAWA GŁOSU W TEN SPOSÓB, ŻE NA KAŻDĄ TAKĄ AKCJĘ PRZYPADAJĄ 2 (DWA) GŁOSY NA WALNYM ZGROMADZENIU ORAZ KORZYSTAJĄ Z PIERWSZEŃSTWA ZASPOKOJENIA CO DO UDZIAŁU W SUMIE LIKWIDACYJNEJ PRZED AKCJAMI ZWYKŁYMI PRZY PODZIALE MAJĄTKU2014-11-28 do dziś
21. Nazwa serii akcjiSERIA B2014-11-28 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1150002014-11-28 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE SERII B UPRZYWILEJOWANE SĄ CO DO PRAWA GŁOSU W TEN SPOSÓB, ŻE NA KAŻDĄ TAKĄ AKCJĘ PRZYPADAJĄ 2 (DWA) GŁOSY NA WALNYM ZGROMADZENIU ORAZ KORZYSTAJĄ Z PIERWSZEŃSTWA ZASPOKOJENIA CO DO UDZIAŁU W SUMIE LIKWIDACYJNEJ PRZED AKCJAMI ZWYKŁYMI PRZY PODZIALE MAJĄTKU2014-11-28 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2014-11-28 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-11-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ORAZ KAŻDY WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU UPOWAŻNIENI SĄ DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU2014-11-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHETMAN2018-11-19 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2018-11-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-11-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-11-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYCZEK2014-11-28 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW ANDRZEJ2014-11-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-11-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-11-28 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŁDZIŃSKI2014-11-28 do dziś
2. ImionaHENRYK WŁADYSŁAW2014-11-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2014-11-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-11-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2014-11-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoRYCZEK2019-03-18 do dziś
2. ImionaMATEUSZ ANDRZEJ2019-03-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-03-18 do dziś
21. NazwiskoMAŁDZIŃSKI2014-11-28 do dziś
2. ImionaMICHAŁ MARCELI2014-11-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-11-28 do dziś
31. NazwiskoCZYŻEWSKI2014-11-28 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2014-11-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-11-28 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy161 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ2015-03-30 do dziś
260 20 Z NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH2015-03-30 do dziś
361 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ2015-03-30 do dziś
461 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI2015-03-30 do dziś
542 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2015-03-30 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-03-30 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-03-30 do dziś
864 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2015-03-30 do dziś
982 91 Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE2015-03-30 do dziś
1063 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2015-03-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 27.11.20142015-07-01 do dziś
2data złożenia 12.06.2015 okres OD 28.11.2014 DO 31.12.20142015-07-01 do dziś
3data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
4data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
5data złożenia 13.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
6data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
7data złożenia 30.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-30 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2014 DO 27.11.20142015-07-01 do dziś
2OD 28.11.2014 DO 31.12.20142015-07-01 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 27.11.20142015-07-01 do dziś
2OD 28.11.2014 DO 31.12.20142015-07-01 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2014 DO 27.11.20142015-07-01 do dziś
2OD 28.11.2014 DO 31.12.20142015-07-01 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów