DOLNOŚLĄSKI DOM KAPITAŁOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-16 godz. 01:22:24
Numer KRS: 0000533743
Numer REGON: 360556460
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-01-12
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2019-11-04
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/35298/19/703]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-01-12 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 360556460 NIP 89430589802015-04-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOLNOŚLĄSKI DOM KAPITAŁOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-01-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-01-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-01-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2015-01-12 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. GWIAŹDZISTA nr domu 10 nr lokalu 10 kod pocztowy 53-413 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2019-11-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 01.10.2014 R., PRZED NOTARIUSZ DOMINIKĄ GRODZIŃSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. KRAWIECKIEJ NR 3 LOK. 15 - 16, REP. A NR 18495/20142015-01-12 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 27.02.2015 R., REP. A NR 3554/2015, SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZ DOMINIKĄ GRODZIŃSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. KRAWIECKIEJ NR 3, LOK. NR 15 - 16, ZMIENIONO § 6 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI.2015-04-29 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 25.06.2015 R., REP. A NR 10732/2015 SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM DOMINIKĄ GRODZIŃSKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU, PRZY UL. KRAWIECKIEJ NR 3, LOK. NR 15 - 16. ZMIENIONO § 6 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI.2015-10-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-01-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-01-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCINKIEWICZ2019-10-16 do dziś
2. ImionaWIKTOR WINCENTY2019-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały150 (STO PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 75.000,00 (SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2019-10-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-10-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJTYŃSKI2019-10-16 do dziś
2. ImionaFILIP2019-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały150 (STO PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 75.000,00 (SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2019-10-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-10-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego150000,00 ZŁ2015-10-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-01-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY LUB USTANOWIONO W SPÓŁCE PROKURENTA TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2015-01-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCINKIEWICZ2015-01-12 do dziś
2. ImionaBEATA2015-01-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-01-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-01-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2015-01-12 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-01-12 do dziś
363 1 PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2015-01-12 do dziś
463 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2015-01-12 do dziś
564 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2015-01-12 do dziś
664 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-01-12 do dziś
765 20 Z REASEKURACJA2015-01-12 do dziś
866 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-01-12 do dziś
966 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2015-01-12 do dziś
1066 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2015-01-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-21 do dziś
2data złożenia 20.09.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-20 do dziś
3data złożenia 25.09.2019 okres OD 01.10.2014 DO 31.12.20152019-09-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-21 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-20 do dziś
3OD 01.10.2014 DO 31.12.20152019-09-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-21 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-20 do dziś
3OD 01.10.2014 DO 31.12.20152019-09-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów