DOBRY DZIEŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-12 godz. 13:41:39
Numer KRS: 0000533711
Numer REGON: 360217255
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-11-27
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2020-10-22
Sygnatura akt[RDF/267157/20/496]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-11-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOBRY DZIEŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-11-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-11-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-11-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat NOWOTARSKI gmina JABŁONKA miejscowość JABŁONKA2020-03-27 do dziś
2. Adresmiejscowość JABŁONKA ulica UL. WĄSKA nr domu 2 kod pocztowy 34-480 poczta JABŁONKA kraj POLSKA 2020-03-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130.04.2014 R., KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, NOTARIUSZ MAŁGORZATA JANIK-RYMARCZYK, REP. A NR 2678/20142014-11-27 do dziś
211.03.2020 R. - REPERTORIUM A NR 997/2020, NOTARIUSZ MAŁGORZATA JANIK-RYMARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH - ZMIANA § 3.2020-03-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-11-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-11-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWU2014-11-27 do dziś
2. ImionaZUYUAN2014-11-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 140 000,00 ZŁ2014-11-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-11-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWU2014-11-27 do dziś
2. ImionaZUE2014-11-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60 000,00 ZŁ2014-11-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-11-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 ZŁ2014-11-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2014-11-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2014-11-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaXU2019-07-05 do dziś
2. ImionaJIANGUO2019-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-07-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-07-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-11-27 do dziś
247 4 SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-11-27 do dziś
347 6 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I REKREACJĄ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-11-27 do dziś
456 1 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2014-11-27 do dziś
556 2 PRZYGOTOWYWANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) I POZOSTAŁA GASTRONOMICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2014-11-27 do dziś
656 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2014-11-27 do dziś
746 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2014-11-27 do dziś
846 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2014-11-27 do dziś
947 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-11-27 do dziś
1046 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2019-07-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2015 okres OD 27.11.2014 DO 31.12.20142015-10-01 do dziś
2data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-29 do dziś
3data złożenia 19.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-02 do dziś
4data złożenia 01.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-04 do dziś
5data złożenia 22.10.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 27.11.2014 DO 31.12.20142015-10-01 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-29 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-02 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-04 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-29 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów